GreekEnglish (United Kingdom)
Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:ΝΕΑ ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020)
(Επικαιροποίηση: 30/12/2015)


1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΜΕΣΑ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του Προγράμματος είναι: Άνεργοι πτυχιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , γεννημένοι πριν την 1/1/1991 ή  Πτυχιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες γεννημένοι πριν την 1/1/1991  
Επιλέξιμες ειδικότητες: Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φυσιοθεραπευτές, Δικηγόροι,  Κοινωνιολόγοι, Διακοσμητές, Δημοσιογράφοι, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Προγραμματιστές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Μηχανικοί πάσης ειδικότητας, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Μεταφραστές, Καθηγητές, Δάσκαλοι, Λογοθεραπευτές, Μουσικοί, Σκηνοθέτες, Βιολόγοι, Ψυχολόγοι, και άλλες ειδικότητες, που θα εξειδικευθούν στον Οδηγό της Δράσης. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν εισόδημα, από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επισημαίνεται ότι για το εν λόγω Πρόγραμμα το λιανικό εμπόριο θα είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα επιχορηγούνται κατά 100% για δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ και οι ενισχυόμενες δαπάνες θα αφορούν την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών όπως: Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α), Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό (γραφεία κ.α.). 
Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 50 εκατ. € και θα κατανεμηθεί στα επόμενα δυο έτη. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι 
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: 24 Μήνες  


2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΜΕΣΑ)
Το Πρόγραμμα πρόκειται να εκδοθεί σε άμεσο χρόνο και στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (εξαιρείται ο κλάδος του Τουρισμού). Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων, θα έχει η καινοτομία της επένδυσης και οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Οι Τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τη Δράση, είναι: η Αγροδιατροφή, η Ενέργεια, η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία, το Περιβάλλον, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η Υγεία και τα Φάρμακα, τα υλικά και οι κατασκευές.

Εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δραστηριότητες οι κλάδοι της εστίασης, της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης - εμπορίας γεωργικών προϊόντων, το Λιανικό Εμπόριο. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά το χρόνο της υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου είτε είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ γεννημένοι πριν την 01/01/1991, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες γεννημένοι πριν την 01.0.101991 που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη. Δαπάνες που θα ενισχυθούν, θα είναι η προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου), το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α.), δαπάνες για προβολή και δικτύωση, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο: έ
ως 50.000 €  με επιχορήγηση 100%.

Προϋπολογισμός του Προγράμματος: 120.000.000€ - Διάρκεια Υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων: έως 24 μήνες από την έγκριση3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)

Το Πρόγραμμα για την "Ενίσχυση ΥφιστάμενωνΤουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών", έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων και μόνο τουριστικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι τις 31.12.2013) για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση τους στην αγορά του τουριστικού κλάδου. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν δύναται να είναι κατά τον ορισμό της Ε.Ε. πολύ μικρές (που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.), μικρές (που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.) ή μεσαίες (που απασχολούν από 50-250 εργαζόμενους σε ΕΜΕ και ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ.€) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο του Τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, δύναται να είναι: 
Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου, ή Ενοικιαζόμενα Δωμάτια ή Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping), ή Θεματικά πάρκα

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των μονάδων και τη λειτουργία τους μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Ενισχυόμενες δαπάνες, δύναται να είναι:  

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: π.χ.: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή κ.ά.
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος: όπως π.χ. αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων, Θερμομόνωση κτιρίων, Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων, Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού, Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας, Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού κ.ά.
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες: π.χ. επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ κ.ά.
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών: π.χ. Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης
 • Προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους: π.χ. Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, Δημιουργία‐κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά κ.ά.
 • Αμοιβές συμβούλων για πάσης φύσεως υπηρεσίες
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 50.000.000€ και θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι προκηρύξεων.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί, ο προϋπολογισμός του, θα μπορεί να κυμαίνεται από 15
.000 € - 150.000 € και η επιδότηση θα είναι 40% για όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία θα προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες εφόσον δηλώνεται ότι θα προσληφθεί νέο προσωπικό και εφόσον υπάρξει με την ολοκλήρωση του έργου, η επίτευξης του στόχου. Η Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών επενδυτικών σχεδίων θα μπορούν να είναι μέχρι 24 μήνες από την έγκριση.


4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
(ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)


Στο Πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με δυο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις), για τις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες και θεματικούς τομείς:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Φρούτων και λαχανικών, λαδιού, Γαλακτοκομικών, αλευρόμυλων, αμυλούχων προϊόντων, Αρτοποιίας, Ζυμαρικών, ειδών ζαχαροπλαστικής, Παρασκευή Ζάχαρης, Αρτυμάτων – Καρυκευμάτων, ετοίμων γευμάτων, ζωοτροφών, αλκοολούχων προϊόντων, μεταλλικού νερού, χυμών, αναψυκτικών)

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των εκτυπωτικών δραστηριοτήτων, την αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, τις εκδόσεις, τις ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, την κατασκευή κοσμημάτων, την κατασκευή μουσικών οργάνων, την κατασκευή παιχνιδιών, την παραγωγή ειδών ένδυσης)

Υλικά / Κατασκευές (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς  της κατασκευής πλαστικών και μεταλλικών προϊόντων,  στα οικοδομικά υλικά και μονωτικά υλικά)

Εφοδιαστική Αλυσίδα (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υπηρεσιών μεταφορών, των υπηρεσιών  Εφοδιαστικής Αλυσίδας για προϊόντα τρίτων, των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων)

Ενέργεια (π.χ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς  των ΑΠΕ, της αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών, των εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας)

Περιβάλλον (π.χ.:  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς  της διαχείρισης  αποβλήτων, της ανακύκλωσης, της συλλογής - επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ (π.χ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς  της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού επικοινωνίας, Έκδοσης και κατασκευής λογισμικού, ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και δορυφορικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες)

Υγεία (π.χ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κέντρων αποκατάστασης και θεραπευτικών κέντρων και τις υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής)

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και Τουρισμού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι 40% στο σύνολο του προϋπολογισμού κάθε έργου, για όλη την Ελληνική Επικράτεια, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες εφόσον δηλώνεται ότι θα προσληφθεί νέο προσωπικό και εφόσον υπάρξει με την ολοκλήρωση του έργου, η επίτευξης του στόχου.
Η
Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών επενδυτικών σχεδίων θα μπορούν να είναι μέχρι 24 μήνες από την έγκριση.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή κ.ά.
 • Απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
 • Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
 • Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,
 • Μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,
 • Αμοιβές συμβούλων.
Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Για όλα τα νέα Προγράμματα που είναι σε Προδημοσίευση και πρόκειται να προκηρυχθούν σύντομα, επικοινωνήστε με τα στελέχη της Εταιρίας μας για να σας καθοδηγήσουν αναφορικά με την επιλεξιμότητα του σχεδίου σας και τη δυνατότητα υποβολής του.

5. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΝΕΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016)

Αναμένονται πέντε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το Έτος 2016 για τη στήριξη της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Τα προγράμματα που αναμένονται είναι :

1.       Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις». Το εν λόγω Πρόγραμμα θα υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας

2.       Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»: το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και θα αφορά την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry) και τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

3.       Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»: Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η  υποστήριξη πλήθους ενεργειών και δαπανών καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες μέσω του προγράμματος θα μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις

4.       Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»: στόχος του προγράμματος θα είναι η παρέμβαση στη διαδικασία της παραγωγικής  αλυσίδας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για ενσωμάτωση μελλοντικών περιβαλλοντικών προτύπων 

5.       Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το Πρόγραμμα θα βασιστεί στις επιτυχημένες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 που παρείχαν ενίσχυση σε χιλιάδες Ελληνικές Επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στην ανάπτυξη εξωστρεφών τους κινήσεων, σε νέες αγορές - στοχους.

Για τις νέες προσκλήσεις που αναμένονται εντός του 2016 είμαστε στη διάθεσή σας για να προετοιμάσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, ώστε με την επίσημη ανακοίνωση των προγραμμάτων ενίσχυσης, να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία. Μη διστάσσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

6. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ)

Με τον Επενδυτικού Νόμο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να υλοποιήσουν  επενδύσεις σε επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού.  

Στη νέα έκδοση του επενδυτικού νόμου, θα δοθεί προτεραιότητα σε θεματικούς κλάδους, που θα εξειδικεύονται στις επιμέρους αποφάσεις των κατηγοριών των σχεδίων, ενώ θα τεθεί σε εφαρμογή και ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων που είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο 2014.  Οι επιλέξιμες δαπάνες που εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο, αφορούν δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων. 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων, θα καθορίζονται από τη Γεωγραφική Περιφέρεια και το είδος της επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε.) με βάση το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και η τάξη διακύμανσης θα είναι από από 20 - 50%.   

Η Εταιρϊα μας από το έτος 2005 και έπειτα, έχει υποβάλλει στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου με τις προγενέστερες μορφές του, πλειάδα ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων με προϋπολογισμό άνω των 15 εκατ.€, τα οποία και έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία. Για οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε άμεσα για τη δυνατότητα χρηματοδότησής σας.

7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ Ε.Ε. - ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο σημαντικές.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 είναι πολύ υψηλές (70% ο μέσος όρος ενίσχυσης) και εντός των επιλέξιμων δαπανών υπάρχει πάντα η ενίσχυση δαπανών προσωπικού για την έρευνα και ανάπτυξη των ιδεών και την εμπορική τους αξιοποίηση. Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 έχει εκδόσει νέες προσκλήσεις για τα έτη 2016 - 2017 (Μπορείτε να δείτε τις νέες προσκλήσεις στο σύνολό τους στο site του προγράμματος. (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections).

Κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιείται σε τρεις φάσεις: Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα σύντομο «Επιχειρηματικό Πλάνο Ι», περίπου 10 σελίδων, το οποίο  τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 είναι προαιρετική. Δίδονται Ενισχύσεις έως  50.000 ευρώ για την εκπόνηση ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού Πλάνου ΙΙ». Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες      
Στη Φάση 2 υποβάλλεται το Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ καθώς και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. Οι ενισχύσεις είναι της τάξης του 
70% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρηματικά σχέδια από 500.000€ έως 2.500.000€. Διάρκεια υλοποίησης της β' Φάσης: 12-24 μήνες.
τη Φάση 3 παρέχονται 
μέσα και εργαλεία διευκόλυνσης για την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης, πρόσβαση στο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνου (Risk Finance), καθώς και αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το Enterprise Europe Network