GreekEnglish (United Kingdom)Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020


ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020
(Επικαιροποίηση: 30/12/2017)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ 18.12.2017 ΜΕΧΡΙ 28.03.2018)

Προκηρύχθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)  η Δράση για την Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μονάδων. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.  Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα κατατεθούν, δύναται να είναι από 25.000€ έως 400.000€. Η Ενίσχυση είναι 45% επί του προϋπολογισμού για όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία αυξάνεται κατά 5% (ήτοι ανέρχεται  συνολικά στο 50%), στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι: - να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου, - να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια, - να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης, -  να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Οι δαπάνες που ενισχύονται και είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης είναι: Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, Μεταφορικά μέσα, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης, Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας, Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών, Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά., Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Η Έναρξη Υποβολών είναι από 18.12.17 και η καταληκτική ημερομηνία είναι 28.03.18.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία για τη νέα δράση. ΤΗΛ: 210 6145400, 2106126040
========================================================================
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4399/2016 (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΩΣ 15.02.2018)


Ξεκινά από τα τέλη Νοεμβρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016, στο πλαίσιο του δευτέρου κύκλου των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων: Γενική Επιχειρηματικότητα, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕΕνισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους, η οποία θα διαρκέσει ως τις 15.02.2018.

Δικαιούχοι των τεσσάρων καθεστώτων για τις οποίες προκηρύσσεται ο δεύτερος κύκλος υποβολών είναι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που λειτουργούνμε τις εξής μορφές: ατομική επιχείρηση, εμπορικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ), Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Ο προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων δύναται να είναι ως προς το ελάχιστο ύψος: 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις, 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επιχείρηση ανέρχεται στα 5 εκατ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα 10 εκατ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και στα 20 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.


Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται (υπό προϋποθέσεις) στον Αναπτυξιακό Νόμο, είναι: Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για επενδύσεις άνω των 20 εκ. ευρώ, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών. 
Η ίδια συμμετοχή μπορεί είτε να καλυφθεί από εξωτερική χρηματοδότηση ή από ίδια κεφάλαια ή συνδυασμό των δύο.


Επιλέξιμες Δαπάνες που ενισχύονται: α) Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων. Αθροιστικά, δε μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 60% για επενδυτικά σχέδια του τομέα του Τουρισμού, 70% για επενδύσεις στον τομέα Logistics και 80% για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης υπό προϋποθέσεις. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων – εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

β) Άυλα στοιχεία ενεργητικού: Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Μισθολογικό κόστος (Ενίσχυση μισθολογικού κόστους προβλέπεται σε περίπτωση καθαρής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων (ΕΜΕ), σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η πλήρωση των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται σε διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 5 έτη για τις Μεγάλες και Μεσαίες Επιχειρήσεις).

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες: Αμοιβές συμβούλων για νέες ΜΜΕ (έως του ποσού των 50.000€ και 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έως 100.000€ (οι καινοτόμες έως 200.000€). Δαπάνες Καινοτομίας για ΜΜΕ έως 100.000€. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία ΜΜΕ έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης - τηλεψύξης.

Ποσοστά Ενίσχυσης:

Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του Ν. 4399/2016 ότι από 1.1.2017 και μετά τα ποσοστά ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Περιφέρειες:  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟ (Περιλαμβάνονται όλοι οι Νομοί των Περιφερειών αυτών):

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 35%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 45%, ΜΙΚΡΕΣ: 55%

Περιφέρειες:  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Νομοί Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (όλοι οι Νομοί), ΚΡΗΤΗΣ (όλοι οι Νομοί): ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 25%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 35%, ΜΙΚΡΕΣ: 45%

Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Νομός Ευρυτανίας):            ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 25%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 35%, ΜΙΚΡΕΣ: 45%

Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Νομοί Βοιωτίας, Φωκίδος, Φθιώτιδος, Εύβοιας): ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 20%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 30%, ΜΙΚΡΕΣ: 40%

Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (όλοι οι νομοί): ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 20%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 30%, ΜΙΚΡΕΣ: 40%

Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων με Αυξημένα κίνητρα

Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται με βάση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

-σε επιχειρήσεις προκειμένου να ιδρύσουν μονάδες σε οργανωμένους υποδοχείς όπως: Β.Ι.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα,

-σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, κ.λπ.),

-σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ - ΕΠΙΔΟΣΗΣ

-εξωστρέφεια: αύξηση 10% των εξαγωγών κατά μέσο όρο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας 3ετίας,

-καινοτομία: δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών δαπανών, σε διάστημα ενός έτους κατά την τελευταία 3ετία

-σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,

-σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους μεγαλύτερη του 10%, την τελευταία 3ετία

-σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ)

-σε επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής,

-σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.

=======================================================================

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΕΞΩ» (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 18.1.2018 ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

Η νέα Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΕΞΩ" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", θα ενισχύει επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν σε  εκθέσεις στο εξωτερικό.  Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις,  να παράγουν/μεταποιούν ήδη προϊόντα, να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Οι τομείς που θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δικαιούχοι είναι σε άμεση συνάφεια με τους τομείς που έχει θέσει ως προτεραιότητα το ΕΠΑΝΕΚ (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα).


Επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης:
Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας: Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης, Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής,  Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών), Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. πρόσληψη Διερμηνέα, Φύλακα, Εξειδικευμένων Επαγγελματιών).
Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου: εφόσον είναι σύμφωνες με το Άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.


Δεν θεωρούνται επιλέξιμες:  οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητα δαπανών, οι δαπάνες για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, οι δαπάνες για συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις εάν δεν έχει την  ιδιότητα του εκθέτη.  Στην περίπτωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών που αφορούν σε ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου.


Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση με προϋπολογισμό έως 100.000€ και το ποσοστό επιδότησης είναι 50%. Η επιφάνεια του περιπτέρου που ο δικαιούχος θα χρησιμοποιήσει, καθορίζει τον επιμέρους προϋπολογισμό για τη συμμετοχή σε κάθε έκθεση (για παράδειγμα εαν η συμμετοχή στην έκθεση είναι με περίπτερο έως 20 τ.μ. ο προϋπολογισμός της συμμετοχής στην έκθεση είναι 20.000€, αν το περίπτερο είναι μέχρι 50 τ.μ. ο προϋπολογισμός της συμμετοχής στην έκθεση είναι μέχρι 35.000€ κ.ο.κ.). Στη δράση θα χρηματοδοτηθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
=================================================================ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 6.11 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΩΣ 31.01.2018 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ.Α.Α.Τ. ).

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 4.2 – Δράση 4.2.1: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)». Η ενίσχυση αφορά τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:
 • Κρέας  πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία,  παραγωγή κρεατοσκευασμάτων,  αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί,  γιαούρτη)
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
 • Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι  Σηροτροφία, σαλιγκάρια)
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και  γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Επιλέξιμες δαπάνες: Κατηγορίες δαπανών

α) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. δ) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i. Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (π.χ.  ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, και ii. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ), στ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).ζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. η) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προϋπολογισμός: Ο  αιτούμενος προϋπολογισμός  κάθε πρότασης που θα υποβληθεί μπορεί να είναι από 600.000,00 € έως 5.000.000,00 €. Η δημόσια  δαπάνη ανέρχεται σε 120.000.000€

Ποσοστά Ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού για την πλειονότητα των Περιφερειών. Oι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.  Κατ’ εξαίρεση, οι γενικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 01.01.2014.

Διάρκεια Υποβολών: Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης εντός του ΠΣΚΕ  λήγει στις 6.11.2017 - Οι ηλεκτρονικές υποβολές των επιχειρηματικών σχεδίων  θα διαρκέσουν  μέχρι τις 31.01.2018.

===========================================================


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10.10.2017 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10.01.2018)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί για όλη την Ελληνική Επικράτεια επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους και αφορούν στα παρακάτω σε επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα και επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ είναι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Περίοδος υποβολής:  από 10/10/2017 έως 10/1/2018

Δαπάνες που είναι επιλέξιμες:

Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού, Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων, Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης, Δαπάνες για επεξεργασία των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας, Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

=========================================================

Προκήρυξη της Δράσης 4.2.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά τη Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παρ/τος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΩΣ 6/11/2017 - ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΩΣ 31.01.2018.

Η Δράση 4.2.2 ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό από 600.000€ έως και 3.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό χρηματοδότησης αναλόγως της Γεωγραφικής Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης και του χαρακτηρισμού της επιχείρησης (μικρή και πολύ μικρή, μεσαία) από 20% έως 50%. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους κλάδους: της επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, της Ζυθοποιίας, της επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), της παραγωγής αιθέριων ελαίων, της παραγωγής πυρηνελαιουργείων, της παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας), της παραγωγής - εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, της παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, της αξιοποίησης παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, της παραγωγής βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών, της  επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύονται μπορούν να περιλαμβάνουν ιδρύσεις παραγωγικών μονάδων, εκσυγχρονισμούς, μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις μονάδων (* οι μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις μονάδων, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από εκσυγχρονισμό).

Δαπάνες που ενισχύονται: Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, Αγορά - μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά), Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.), Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου.

Ποσοστά Ενίσχυσης: Περιφέρειες ΑΜΘ, Κ.Μ., Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο: Μεσαίες επιχειρήσεις: 45%, μικρές και πολύ μικρές: 50%

Κρήτη, Ιόνια Νησιά: Μεσαίες επιχειρήσεις: 35%, μικρές και πολύ μικρές: 45%

Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα: Μεσαίες επιχειρήσεις: 35%, μικρές και πολύ μικρές: 40%

Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Νότιο Αιγαίο: Μεσαίες Επιχειρήσεις: 30%, μικρές και πολύ μικρές: 40%

Βόρειος Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική: Μεσαίες Επιχειρήσεις: 20%, μικρές και πολύ μικρές: 30%

Διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων: έως 31.12.2023
Η υποβολή των στοιχείων στο ΠΣΚΕ λήγει στις  31.01.2018  και οι αιτήσεις στήριξης ια πρέπει να έχουν γίνει έως 6.11.2017. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν, μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ που αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους.

===================================================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον πρωτογενή και στον κλάδο της μεταποίησης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για νέες επενδύσεις με σχέδια βελτίωσης με κατεύθυνση σε νέους επιχειρηματίες αγρότες. Στα ενισχυόμενα επιχειρηματικά σχέδια, θα διατεθεί το 88% των πόρων για  σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αρδευτικά έργα, γεωργικές και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και σε επενδύσεις μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα αφορά νέα προγράμματα - μέτρα με προσθετική αξία, όπως συστήματα παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευρυμένης συνεργασίας και εισαγωγής καινοτομίας, από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αλλά και με τη δημιουργία μικρών εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

1. Ιδιωτικές Επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: 
• Σχέδια βελτίωσης • Νέους Αγρότες • Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων • Οργάνωση παραγωγών σε υγιή παραγωγικά σχήματα 
2. Δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: 
• Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα – Ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές  Αγροτική & δασική οδοποιία Κτηνοτροφικά πάρκα 
3. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενούς τομέα: Για τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προβλέπονται: • Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (ΜΜΕ – start up) • Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές μέσω Leader, • Δημόσιες επενδύσεις για την ανάπλαση οικισμών, την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευρυζωνική υποδομή, υποδομές μικρής κλίμακας σχετικά με τον τουρισμό και πολιτισμό μέσω Leader. 
4. Περιβάλλον και προστασία της παραγωγής. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία  • Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις  • Δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων  • Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα  • Ενισχύσεις για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές
5. Αγροδιατροφικό σύστημα και δασικός τομέαςΘα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών και για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες 
 Για τις νέες προσκλήσεις που αναμένονται είμαστε στη διάθεσή σας για να προετοιμάσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, ώστε με την επίσημη ανακοίνωση των προγραμμάτων ενίσχυσης, να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία. 

===============================================================

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ Ε.Ε. 
Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο σημαντικές.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 είναι πολύ υψηλές (70% ο μέσος όρος ενίσχυσης) και εντός των επιλέξιμων δαπανών υπάρχει πάντα η ενίσχυση δαπανών προσωπικού για την έρευνα και ανάπτυξη των ιδεών και την εμπορική τους αξιοποίηση. Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 έχει εκδόσει νέες προσκλήσεις για τα έτη 2016 - 2017 (Μπορείτε να δείτε τις νέες προσκλήσεις στο σύνολό τους στο site του προγράμματος. (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections).

Κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιείται σε τρεις φάσεις: Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα σύντομο «Επιχειρηματικό Πλάνο Ι», περίπου 10 σελίδων, το οποίο  τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 είναι προαιρετική. Δίδονται Ενισχύσεις έως  50.000 ευρώ για την εκπόνηση ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού Πλάνου ΙΙ». Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες       

Στη Φάση 2 υποβάλλεται το Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ καθώς και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. Οι ενισχύσεις είναι της τάξης του 70% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρηματικά σχέδια από 500.000€ έως 2.500.000€. Διάρκεια υλοποίησης της β' Φάσης: 12-24 μήνες.
τη Φάση 3 παρέχονται μέσα και εργαλεία διευκόλυνσης για την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης, πρόσβαση στο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνου (Risk Finance), καθώς και αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το Enterprise Europe Network