GreekEnglish (United Kingdom)Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:


ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020


ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020
(Επικαιροποίηση: 12/06/2017)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16.05.2017 ΕΩΣ 18.08.2017)

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 4.2 – Δράση 4.2.1: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)». Η ενίσχυση αφορά τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

 • Κρέας  πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία,  παραγωγή κρεατοσκευασμάτων,  αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί,  γιαούρτη)
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
 • Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι  Σηροτροφία, σαλιγκάρια)
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και  γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες προς στήριξη είναι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ., β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων, γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος, δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα, στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ, ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Επιλέξιμες δαπάνες: Κατηγορίες δαπανών

α) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. δ) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i. Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (π.χ.  ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, και ii. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ), στ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).ζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. η) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προϋπολογισμός: Ο  αιτούμενος προϋπολογισμός  κάθε πρότασης που θα υποβληθεί μπορεί να είναι από 600.000,00 € έως 5.000.000,00 €. Η δημόσια Ενίσχυση της 1ης πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€

Ποσοστά Ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού για την πλειονότητα των Περιφερειών. Oι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.  Κατ’ εξαίρεση, οι γενικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 01.01.2014.

Διάρκεια Υποβολών: Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ  - ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016 έχει γίνει η έναρξη υποβολής προτάσεων από τις 12.10.2016 για τις  πρώτες τέσσερις (4) κατηγορίες σχεδίων και αφορούν τα καθεστώτα της "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", των "ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ", των "ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" και των "ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ".  Για τα καθεστώτα της "Γενικής Επιχειρηματικότητας" και των "Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ" η προθεσμία υποβολής των σχεδίων λήγει στις 31.01.2017, ενώ για τα καθεστώτα της "Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού" και των "Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους" η προθεσμία λήγει τον Ιούνιο 2017. Οι προσκλήσεις θα επανα-προκηρυχθούν για τις δυο πρώτες κατηγορίες εντός του  2017.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 4399/2016 αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Τα καθεστώτα αυτά διαμορφώνονται ως εξής: Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γενική Επιχειρηματικότητα, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ, Συνέργειες και Δικτυώσεις, Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών, Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια  / Αλυσίδες αξίας και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους.
Για τα πρώτα τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης που καλούνται οι δυνητικοί επενδυτές να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο προς αξιολόγηση, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Α) Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού:

Προβλέπεται ΜΟΝΟ φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων (δεν υπάρχει επιχορήγηση για τα σχέδια που θα εγκριθούν).

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς, εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.

Β) Γενική Επιχειρηματικότητα: 

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή, δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.  Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών: α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος. β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Συμπληρωματικά στις περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ και Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.
Και στην Κατηγορία αυτή δεν υπάρχει επιχορήγηση, πλην του leasing ή του μισθολογικού κόστους, με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Γ) Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.  Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) να είναι ΜΜΕ, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών), γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο). Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών: α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού), β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.  Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον ΧΠΕ και για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.
Επισημαίνεται για την ορθή ερμηνεία ότι στην Κατηγορία αυτή, αν επιλεγεί η επιχορήγηση το ύψος αυτής αφορά το 70% του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανά Περιφέρεια Υλοποίησης της Επένδυσης.  Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης).

Δ) Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, τα είδη ενίσχυσης συνοψίζονται ως εξής: 1. Παγιοποίηση οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για δώδεκα (12) έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον νέο συντελεστή, ή εναλλακτικά ο φορέας της επένδυσης μπορεί, με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.

Για τα σχέδια αυτά προβλέπεται διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση). Το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» διαφοροποιείται τελείως από τα υπόλοιπα, τόσο υπό την έννοια της διαφοράς των ειδών ενίσχυσης που παρέχονται, όσο και στο ότι αποτελεί το μόνο καθεστώς που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΕΚ 

Αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του αρμοδίου Υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για το ΕΣΠΑ, οι ακόλουθες δράσεις ενίσχυσης 

-  Νεοφυής επιχειρηματικότητα - β' κύκλος
-  Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων - β' κύκλος

Παράλληλα θα προκηρυχθούν δράσεις που αφορούν:

 1. Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων
 2. Μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις (με προσωπικό από 50-250 άτομα) στον τομέα της μεταποίησης
 3. Κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών
 4. Δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε οικίες «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
 5. Αναβάθμισης επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και λοιπών ψηφιακών υπηρεσιών.


ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Αναμένονται πέντε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε σύντομο χρονικό διάστημα για τη στήριξη της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Τα προγράμματα που αναμένονται είναι :

1.       Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις». Το εν λόγω Πρόγραμμα θα υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας

2.       Πρόγραμμα «Ευέλικτη - Σύγχρονη Μεταποίηση»:Το Πρόγραμμα θα αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό. Θα περιλαμβάνει διακριτές επιλογές για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, όπως: • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Επιλέξιμες θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσής τους διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς όπως επιχειρηματικών συνεργασιών –συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, • Ψηφιακή Βιομηχανία. Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση, • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ. Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες. Δικαιούχοι θα είναι: • υφιστάμενες μεταποιητικές Μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα, ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι περίπου 100 εκ ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα έχουν προϋπολογισμό από 250.000-3.000.000 €.

3.       Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»: Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η  υποστήριξη πλήθους ενεργειών και δαπανών καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες μέσω του προγράμματος θα μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις

4.       Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»: στόχος του προγράμματος θα είναι η παρέμβαση στη διαδικασία της παραγωγικής  αλυσίδας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για ενσωμάτωση μελλοντικών περιβαλλοντικών προτύπων. 

5.       Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το Πρόγραμμα θα βασιστεί στις επιτυχημένες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 που παρείχαν ενίσχυση σε χιλιάδες Ελληνικές Επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στην ανάπτυξη εξωστρεφών τους κινήσεων, σε νέες αγορές - στοχους.


Προδημοσίευση της Δράσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5.250.000€. Δικαιούχοι συμμετοχής: ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας. Η δράση θα ενισχύσει συνεργασίες σχημάτων, ως ακολούθως:

Συνεργασίες ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για:  τη Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας / λαβρακιού,  την Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών -  διαφοροποίηση της παραγωγής, τη βιώσιμη παραγωγή ιχθυοτροφών, τη μεταποίηση – επεξεργασία και τις νέες τεχνολογίες εκτροφής. Η συμμετοχή στον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του συνεργατικού σχήματος

Συνεργασίες ενός ή δυο ή και περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τη βιώσιμη παραγωγή ιχθυοτροφών», τις νέες τεχνολογίες εκτροφής και την παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

Επιλέξιμες Δαπάνες: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ποσοστά επιχορήγησης των έργων: ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.


Δράσεις Διμερούς Συνεργασίας για την Έρευνα και την Καινοτομία

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) πρόκειται να εκδόσει σχετικές προκηρύξεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, για έργα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν διμερείς συνεργασίες. Οι διμερείς συνεργασίες θα αφορούν συνεργασία επιχειρήσεων ΜΜΕ μεταξύ Ελλάδας - Κίνας, Ελλάδας – Γερμανίας, Ελλάδας – Ισραήλ, Ελλάδας – Ρωσίας, με Ελληνική συμμετοχή στα έργα περίπου στα 40 εκατ.€.
Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε Ερευνητικούς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και συνεργατικά σχήματα αυτών. 
Τομείς προτεραιότητας:  Ελλάδα – Κίνα: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Υλικά και κατασκευές», «Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», «Αναδυόμενες περιοχές ενδιαφέροντος»,  
Ελλάδα – Γερμανία: «Αγροδιατροφή», «Πολιτισμός, Τουρισμός», «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Ενέργεια», «Υλικά και κατασκευές», «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS: Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων»,
Ελλάδα – Ισραήλ: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα», «Υλικά και κατασκευές», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»,
Ελλάδα – Ρωσία: «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Αγροδιατροφή», «Ενέργεια», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες».


Προδημοσίευση Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πρόκειται να εκδόσει τη σχετική πρόσκληση της Δράσης με στόχο την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας για νέες τεχνολογίες και άλλες καινοτόμες εφαρμογές που θα σχετίζονται με τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Δικαιούχοι της Δράσης για την υποβολή σχετικών προτάσεων θα είναι φορείς Πολιτισμού, ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Δράση θα αφορά συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό και συνεργατικά σχήματα καινοτόμων επιχειρήσεων που εμπλέκονται με την πολιτιστική κληρονομιά. 
Στα συνεργατικά σχήματα θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας φορέας Πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας (Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή/και Τεχνολογικός φορέας) και μία επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος και θα είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού.

Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων Τα έργα που ενισχύονται έχουν ανώτατο Π/Υ έως 1.000.000€ για την ανοικτή καινοτομία μέσω συνεργατικών σχημάτων και έως 150.000€ ανά επιχείρηση που σχετίζεται με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65% - 80% , ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% - 60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνει δράσεις με κοινοτική συμμετοχή συνολικού 4 δις €. Το νέο Πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον πρωτογενή και στον κλάδο της μεταποίησης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για νέες επενδύσεις με σχέδια βελτίωσης και με κατεύθυνση σε νέους επιχειρηματίες αγρότες. Στα ενισχυόμενα επιχειρηματικά σχέδια, θα διατεθεί το 88% των πόρων για  σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αρδευτικά έργα, γεωργικές και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και σε επενδύσεις μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα αφορά νέα προγράμματα - μέτρα με προσθετική αξία, όπως συστήματα παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευρυμένης συνεργασίας και εισαγωγής καινοτομίας, από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αλλά και με τη δημιουργία μικρών εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:
1. Ιδιωτικές Επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Σχέδια βελτίωσης: Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί το πλέον βασικό για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για την ενίσχυση των νέων αγροτών, δίνοντας αυξημένα ποσά ενίσχυσης έως 75%  και έχει  Κοινοτική συμμετοχή 413 εκατ.€, • Νέοι Αγρότες: αφορά ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων στις αγροτικές περιοχές με προϋπολογισμό ανά έργο έως 40.000 ευρώ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 240 εκατ.€, • Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: αφορά διατήρηση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων στις νέες συνθήκες με προϋπολογισμό ανά έργο έως 15.000 ευρώ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 22 εκατ.€, • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων:  αφορά την επιχορήγηση σχεδίων για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με διευρυμένες πλέον δυνατότητες για επιλεξιμότητα επενδύσεων σε κλάδους με τελικό προϊόν μη γεωργικό, όπως π.χ. της ζυθοποιίας, αλευροποιίας, αιθέριων ελαίων, κοσμετολογίας και διατροφής, επεξεργασίας καπνού, παραγωγής προϊόντων θρέψης φυτών, παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής κ.λπ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 254 εκατ.€, • Οργάνωση παραγωγών σε υγιή παραγωγικά σχήματα: Ενισχύονται Ομάδες Παραγωγών με 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και παρέχονται κίνητρα για συλλογικές επενδύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20 μονάδες σε σχέση με μεμονωμένους παραγωγούς. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 27 εκατ.€, • Συνεργασία – Προώθηση καινοτομίας: Ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ομάδων στον αγροδιατροφικό τομέα για την προώθηση της καινοτομίας και τη σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα. Οι συμπράξεις προωθούνται μέσω επιχειρησιακών ομάδων, οι οποίες συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Τομείς καινοτόμων δράσεων αποτελούν ενδεικτικά: η αύξηση της παραγωγικότητας, της παραγωγής και της αποτελεσματικότητας των πόρων, η στήριξη της βιοοικονομίας, η βιοποικιλότητα, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος και η λειτουργικότητα του εδάφους, προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού, η ποιότητα και η ασφάλεια τροφίμων και ο υγιεινός τρόπος ζωής. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 79 εκατ.€. 
2. Δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα – Ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές: Αφορά μεγάλα και μικρά δημόσια έργα υποδομής με κοινοτική συμμετοχή 451 εκατ.€, Αγροτική & δασική οδοποιία: θα ενισχυθούν έργα προσβασιμότητας στις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις με δικαιούχους Ο.Τ.Α. ή διαχειριστές δασών, με κοινοτική συμμετοχή 74 εκατ.€, Κτηνοτροφικά πάρκα: θα εμισχυθούν πιλοτικά οι δημόσιες υποδομές που αφορούν στην ενθάρρυνση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κτηνοτροφικά πάρκα, με κοινοτική συμμετοχή 10 εκατ.€.
3. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενούς τομέα: Για τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προβλέπονται: • Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (ΜΜΕ – start up): για μη γεωργικές δραστηριότητες δυνατότητα ενίσχυσης από 15 – 25.000€ ενίσχυση) με κοινοτική συμμετοχή 50 εκατ.€, • Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές μέσω Leader, • Δημόσιες επενδύσεις για την ανάπλαση οικισμών, την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευρυζωνική υποδομή, υποδομές μικρής κλίμακας σχετικά με τον τουρισμό και πολιτισμό μέσω Leader. Η Κοινοτική συμμετοχή μέσω της Κ.Π. Leader θα ανέρχεται σε 450 εκατ.€  για ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις. 
4. Περιβάλλον και προστασία της παραγωγής. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία με κοινοτική συμμετοχή 502 εκατ. €, • Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις που προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή, με κοινοτική συμμετοχή 267 εκατ.€, • Δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, με κοινοτική συμμετοχή 10 εκατ.€, • Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εξισωτικές αποζημιώσεις, με κοινοτική συμμετοχή 900 εκατ.€, • Ενισχύσεις για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, με κοινοτική συμμετοχή 45 εκατ.€. 
5. Αγροδιατροφικό σύστημα και δασικός τομέας. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών, με κοινοτική συμμετοχή 80 εκατ.€, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες
με κοινοτική συμμετοχή 124 εκατ.€
 

Για τις νέες προσκλήσεις που αναμένονται είμαστε στη διάθεσή σας για να προετοιμάσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, ώστε με την επίσημη ανακοίνωση των προγραμμάτων ενίσχυσης, να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ Ε.Ε. 
Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο σημαντικές.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 είναι πολύ υψηλές (70% ο μέσος όρος ενίσχυσης) και εντός των επιλέξιμων δαπανών υπάρχει πάντα η ενίσχυση δαπανών προσωπικού για την έρευνα και ανάπτυξη των ιδεών και την εμπορική τους αξιοποίηση. Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 έχει εκδόσει νέες προσκλήσεις για τα έτη 2016 - 2017 (Μπορείτε να δείτε τις νέες προσκλήσεις στο σύνολό τους στο site του προγράμματος. (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections).

Κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιείται σε τρεις φάσεις: Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα σύντομο «Επιχειρηματικό Πλάνο Ι», περίπου 10 σελίδων, το οποίο  τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 είναι προαιρετική. Δίδονται Ενισχύσεις έως  50.000 ευρώ για την εκπόνηση ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού Πλάνου ΙΙ». Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες       
Στη Φάση 2 υποβάλλεται το Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ καθώς και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. Οι ενισχύσεις είναι της τάξης του 70% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρηματικά σχέδια από 500.000€ έως 2.500.000€. Διάρκεια υλοποίησης της β' Φάσης: 12-24 μήνες.
τη Φάση 3 παρέχονται μέσα και εργαλεία διευκόλυνσης για την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης, πρόσβαση στο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνου (Risk Finance), καθώς και αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το Enterprise Europe Network