GreekEnglish (United Kingdom)
Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

ΝΕΑ ΕΣΠΑ

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ.Ε (Επικαιροποίηση: 05/08/2014)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ HORIZON 2020 (ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 11.03.2014)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα τέλη του Νοέμβρη 2013 το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Πλαίσιο για τη χρηματοδότηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας με την ονομασία HORIZON 2020 (ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020). Το νέο αυτό Πρόγραμμα, πρόκειται να χρηματοδοτήσει δράσεις έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 80 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενσωμάτωση επιστημονικών δεδομένων σε προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην καινοτομία. Βασικοί άξονες του προγράμματος, είναι η ανάδειξη της Ευρώπης και των χωρών αυτής στον ηγέτη των επιστημονικών κλάδων (Excellent Science), η διασφάλιση της βιομηχανικής υπεροχής στην καινοτομία (Industrial Leadership) και η αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων (Societal Challenges). Προτεραιότητα του Προγράμματος για τα Έτη 2014-2015 είναι η εστίαση σε δώδεκα (12) ερευνητικούς τομείς προς χρηματοδότηση. Οι βασικότεροι από τους τομείς είναι: εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές, «πράσινη» ενέργεια, ψηφιακή ασφάλεια, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και «έξυπνες» πόλεις. Οι πρώτες προσκλήσεις για τα έτη 2014-2015 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του Προγράμματος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικασιών που δεν απαιτεί ιδιαίτερη γραφειοκρατία, σε σχέση με ότι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, έτσι ώστε να είναι ελκυστικότερη η προσέλκυση των ενδιαφερόμενων. Βασικό χαρακτηριστικό υλοποίησης θα είναι η καθιέρωση ενιαίου κατ’ αποκοπή ποσοστού για έμμεσες δαπάνες (25% των άμεσων δαπανών) και δύο ποσοστών χρηματοδότησης, ένα για έρευνα (με χρηματοδότηση 100%) και ένα για δραστηριότητες που αφορούν την αγορά (χρηματοδότηση 70%).

Οι πρώτες προσκλήσεις ήδη έχουν ανοίξει από τις 11 Δεκεμβρίου 2013, με βασικά χαρακτηριστικά: α) Για κάθε έργο υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης όλων των φορέων. Β) Για έργα καινοτομίας το ποσοστό θα είναι 70% ενώ για έργα έρευνας το ποσοστό θα είναι 100%.  Γ) Υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (overheads) που είναι στο 25% των άμεσων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένων Υπεργολάβων, δαπάνες τρίτων και οικονομική ενίσχυση τρίτων μερών). Δ) Υπάρχει σημαντική μείωση του χρόνου για την υπογραφή σύμβασης που πλέον ορίζεται  5 μήνες (από υποβολή έως ανακοίνωση αποτελεσμάτων) πλέον  3 μήνες (από ανακοίνωση αποτελεσμάτων έως υπογραφή της Σύμβασης).

Για τις ΜμΕ εισάγονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ, που προβλέπουν ενίσχυση σε 3 φάσεις: Αρχική μελέτη σκοπιμότητας (ενίσχυση κατ’ αποκοπή 50.000 €), Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (επιχορήγηση 70% των δαπανών), Πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. VCs, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ.). Πιο αναλυτικά η χρηματοδότηση στις τρείς φάσεις θα είναι ως εξής:

Φάση 1 (Φάση Βιωσιμότητας) στην οποία γίνεται αξιολόγηση του τεχνολογικού και εμπορικού δυναμικού ενός έργου/ιδέας. Στην συνέχεια ,εξετάζεται η βιωσιμότητα της ιδέας, αξιολογούνται οι κίνδυνοι, το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων, η αναζήτηση εταίρων, η σχεδίαση της μελέτης, η πρόθεση πιλοτικής εφαρμογής της ιδέας, το επιχειρηματικό σχέδιο της ιδέας.

Φάση 2 : (κύρια χρηματοδότηση) όπου  θα παραχωρείται στην ΜμΕ για να αναλάβει την έρευνα και την ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην επίδειξη του προϊόντος/υπηρεσίας και την αναπαραγωγή της αγοράς (market replication). Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη, προτυποποίηση, τον έλεγχο, την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών , τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κλιμάκωση της ιδέας (τμήματα αγοράς , διαδικασίες κλπ. ).

Φάση 3 (Φάση Εμπορικής Εκμετάλλευσης): Οι ΜμΕ θα υποστηρίζονται έμμεσα μέσω απλοποιημένης πρόσβασης σε κεφάλαια και συμμετοχικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία (VCs, Business Angels, κλπ.).

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας φάσης θα επιτρέψει σε μια ΜμΕ να προχωρήσει στην επόμενη. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβληθούν μόνο σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς των πυλώνων «Κοινωνικές Προκλήσεις» και «LEIT». Για την αξιολόγηση προτάσεων θα λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια: η αρτιότητα της πρότασης, ο αντίκτυπος αυτής και η ποιότητα και αποδοτικότητα Υλοποίησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ:

ICT (Information Communication Technologies): Αφορά συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: νέα γενιά συστημάτων και δομικών τμημάτων, Μελλοντικό Internet, Τεχνολογίες και διαχείριση περιεχομένου, Ρομποτική, κ.α.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014 είναι 694 εκατ. €.

ICT Δράσεις Καινοτομίας: ICT 37 – Open Disruptive Innovation Scheme με Χρηματοδότηση ΜμΕ. 3 cut-off ημερομηνίες 18/6, 24/9, 17/12.  - ICT 14 – Advanced 5G Network Infrastructures for Future Internet (“low cost radio access supporting low rate IoT & very high rate (>1 Gbits/sec) access”, “radio, optical, cooper based backhaul/fronthaul integration).

Factories of the Future (FoF): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στις βιομηχανίες του μέλλοντος. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Βελτιστοποίηση διαδικασιών για βιομηχανικούς πόρους, ευφυής χρήση ενέργειας και άλλων βιομηχανικών πόρων, συμβίωση ανθρώπου-ρομπότ, έξυπνες βιομηχανίες ελκυστικές στους εργαζόμενους, κ.α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014  116 εκατ. €.

Energy: Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες ευφυούς χρήσης ενέργειας, καθώς και στις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Ευφυής ενέργεια (κτήρια, θέρμανση/ψύξη βιομηχανία, κτλ), ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλού άνθρακα, έξυπνες πόλεις και κοινότητες, ΜμΕ και το γρήγορο μονοπάτι για την καινοτομία στην ενέργεια, κ.α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014  560 εκατ. €.

FET (Future and Emerging Technologies): Συνεργατική έρευνα για αλλαγή του υπάρχοντος επιπέδου τεχνογνωσίας και έρευνας. Στόχος είναι η ανακάλυψη νέας, break-through τεχνογνωσίας. Ανοιχτό 24/7 για υποβολή προτάσεων (ύπαρξη 3 cut-off ημερομηνιών).

SMART CITIES (Innovation Actions): ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014, 89 εκατ. € και για το 2015 107 εκατ.€ και αφορά: Συμπράξεις Δήμων και βιομηχανίας.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.2.3.Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 30.12.2013 ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Μέτρο 1.2.3.Α που αφορά τη Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων.

Το Μέτρο έχει προϋπολογισμό 100 εκατ.€ και ενισχύει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και μόνο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων με βάση: κρέας (σφαγειοτεχνικές μονάδες - μονάδες τυποποίησης και τεμαχισμού κρέατος, μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος - αλλαντοποιϊες, μονάδες διαχείρισης υπο-προϊόντων), αυγά - πουλερικά (μονάδες παραγωγής και τυποποίησης αυγών, μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας πουλερικών), γάλα (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης τυριού, γάλακτος, γιαουρτιού), μέλι (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού), σηροτροφία και σαλιγκαροτροφία (μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες τυποποίησης σαλιγκαριών), δημητριακά (μονάδες παραγωγής και τυποποίησης - επεξεργσαίας δημητριακών και ρυζιού καθώς και μονάδες δημιουργίας silos), λάδι (ελαιούχα προϊόντα - μονάδες τυποποίησης λαδιού, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια - τυποποιητήρια λαδιού), οίνο (μονάδες παραγωγής ποιοτικών οίνων και οίνων Π.Ο.Π.), οπωροκηπευτικά (μονάδες επεξραγσίας και τυποποίησης νωπών κηπευτικών, τομάτας, εσπεριδοειδών),  άνθη-σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού), ζωοτροφές (μονάδες παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών και μονάδες για αποθήκευση), φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας όλων των τύπων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών).
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, κατηγοριοποιούνται σε δυο είδη: σχέδια από 100.000€ έως 500.000€ και σχέδια από 500.000€ και άνω. Δικαιούχοι του Μέτρου 1.2.3.Α είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις πάσης φύσεως νομικής μορφής ιδιωτικού δικαίου (ατομικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) καθώς και Αγροτικές Συνεταιριστικές Ενώσεις κάθε βαθμίδας.
Το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων, κυμαίνεται από 40% έως 50% του προϋπολογισμού αναλόγως της Γεωγραφικής Περιφέρειας της Έδρας της επιχείρησης που υποβάλλει το επενδυτικό της σχέδιο, ενώ για τα μικρά  Νησιά του Αιγαίου το ποσοστό της επιδότησης φτάνει στο 65% του προϋπολογισμού.
Το Μέτρο 1.2.3.Α'  θα είναι ανοικτό σε υποβολές προτάσεων, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού των 100 εκατ.€.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν: ανέγερση ή αποπεράτωση κτιρίων, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, αγορά software, προμήθεια μέσων μεταφοράς, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση του έργου / για μελέτες έρευνας αγοράς ή προώθησης πωλήσεων / για σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, απρόβλεπτες δαπάνες κ.α.
Τα υποβαλλόμενα σχέδια δύναται να αφορούν ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων. Δεν επιτρέπεται υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων από υπό - ίδρυση επιχειρήσεις.
Η Εταιρία μας την τελευταία δεκαετία, στα πλαίσια του Μέτρου 1.2.3.Α' έχει υλοποιήσει επιτυχώς, άνω των τριάντα επιχειρηματικών σχεδίων σε όλους τους εντασσόμενους κλάδους, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ.€. Με την εμπειρία που διαθέτουμε και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε σωστά για την ενδεχόμενη συμμετοχή σας στις διατάξεις του Μέτρου 1.2.3.Α', την ορθή υποβολή της πρότασής σας και του φακέλου συμμετοχής σας και την διαχείριση του έργου με βάση τις απαιτήσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή όλης της απαραίτητης πληροφόρησης για ενδεχόμενη συμμετοχή με επιλεγμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Β' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 2014)

Με τον Επενδυτικού Νόμο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ελληνικού Κράτους, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να υλοποιήσουν  επενδύσεις σε επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού.  
Στα επενδυτικά σχέδια, παρέχονται οι ακόλουθες μορφές ενισχύσεων: α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, β) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλομένων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) Φορολογική απαλλαγή (μόνο κατ' επιλογή του επενδυτή) που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Αναμένεται το Φθινόπωρο του τρέχοντος έτους 2014, να ανακοινωθεί η νέα έκδοση του επενδυτικού νόμου, στην οποία θα υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις (Ν. 3299/04, Ν. 3908/2011). 
Οι επιλέξιμες επενδύσεις ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι: Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία), Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. - και  η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα), Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσηςΜεταφορά και αποθήκευσηΤουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων - εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών), Εκδοτικές δραστηριότητεςΚατασκευαστικός τομέας (κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές), Τομέας παροχής υπηρεσιών -  επιλέξιμες επιχειρήσεις στους κλάδους: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Τηλεπικοινωνίες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας, Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ), Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, Επενδύσεις τουρισμού υγείας, Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ), Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης. 
Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών (πλην της εξαίρεσης των παράκτιων και λιμενικών έργων), του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων. 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων, θα καθορίζονται από τη Γεωγραφική Περιφέρεια και το είδος της επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε.) με βάση το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και η τάξη διακύμανσης θα είναι από από 20 - 50%.  Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων, θα καθοριστούν στη νέα έκδοση του επενδυτικού νόμου και αναμένεται να ακολουθήσουν τα όσα ίσχυαν στις προηγούμενες εκδόσεις του, ήτοι: 150-200.000 € για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 300.000€ για Μικρές Επιχειρήσεις, 500.000€ για Μεσαίες Επιχειρήσεις και  1.000.000€ για Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

Η Εταιρϊα μας από το έτος 2005 και έπειτα, έχει υποβάλλει στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου με τις προγενέστερες μορφές του, πλειάδα ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων με προϋπολογισμό άνω των 15 εκατ.€, τα οποία και έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία. Για οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε άμεσα για τη δυνατότητα χρηματοδότησής σας.


4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ)

Αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να προκηρυχτεί ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής γυναικείας επιχειρηματικότητας, με επιδοτήσεις που θα φθάνουν το 50%, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση σε ποσοστό 51% και πάνω να ανήκει σε γυναίκα ή σε ομάδα γυναικών μέσα από τις δράσεις της "Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας". Ο Προϋπολογισμός Έργων που θα Ενισχυθούν, θα είναι: από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα, και από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες και μάλιστα νέες οι οποίες θέλουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά σε επιχειρηματική καινοτομία. Δικαιούχοι: Επιλέξιμοι κλάδοι είναι η αρτοποιία - παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, μακαρονιών, λαζανιών, κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών, αρτυμάτων, καρυκευμάτων, έτοιμων γευμάτων και φαγητών, αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών κλπ.  Επίσης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κατασκευής ειδών ένδυσης, αποσκευών, τσαντών και υποδημάτων, προϊόντων από ξύλο και φελλό κι επίπλου, γυναίκες προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων, όσες παρέχουν τεχνική υποστήριξη για τεχνολογίες της πληροφορίας, εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού πολυμέσων όπως επίσης και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και εξειδικευμένο σχεδιασμό αλλά και όσοι παράγουν πρωτότυπα σχέδια. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση - διάθεση καινοτομικών ιδεών ή μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη τεχνολογικής εμπορίας, γνώσης και υποχρεωτικά θα έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν εντός του έτους θα πρέπει, μέχρι και την τελευταία μέρα του προηγούμενου έτους να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ)

Στην προκήρυξη ενός νέου προγράμματος επιδότησης των λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων που ανήκουν σε νέους έως 40 ετών, αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή με έως 10 και έως 50 εργαζομένους αντίστοιχα, που έχουν ισχυρή μετοχική σχέση με νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών. Ειδικότερα στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: Ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας, κατέχοντας θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης και δεν θα πρέπει να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Δαπάνες που Επιδοτούνται: οι δαππανες που θα ενισχυθούν, αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.ά. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία. Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

Επιχειρηματικά Σχέδια που Εντάσσονται: Το ελάχιστο κόστος της επένδυσης ορίζεται στις 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις 150.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες δεν καλύπτονται με μία από τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ειδικού καθεστώτος της επιχειρηματικότητας των νέων, μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν: με ίδια κεφάλαια ή με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον επενδυτικό νόμο είτε σε άλλο πρόγραμμα, π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ), ή με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ή με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.

Ποσοστά Επιχορήγησης: Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.


Τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρίας μας, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουν, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση, για το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε την τελευταία 15 ετία στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την ένταξη μιας επένδυσης σε επιδοτούμενα προγράμματα, αφορούν τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, την αποτύπωση αυτού στο ΟΠΣ των Κρατικών Ενισχύσεων και τη δημιουργία του φακέλου για την κατάθεσή του στην αρμόδια αρχή διαχείρισης (α΄φάση), ενώ από την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και μετά (β' φάση) οι υπηρεσίες μας αφορούν τη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου και σχετίζονται με την υλοποίηση όλων των επιμέρους ενεργειών για την ορθή πραγματοποίηση της επένδυσης, με βάση όσα αναφέρονται στους αντίστοιχους Οδηγούς Υλοποίησης των επιμέρους Προγραμμάτων.