GreekEnglish (United Kingdom)Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020


ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020
(Επικαιροποίηση: 14/04/2018)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ 18.12.2017 ΜΕΧΡΙ  15.05.2018)

Προκηρύχθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)  η Δράση για την Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μονάδων. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.  Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα κατατεθούν, δύναται να είναι από 25.000€ έως 400.000€. Η Ενίσχυση είναι 45% επί του προϋπολογισμού για όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία αυξάνεται κατά 5% (ήτοι ανέρχεται  συνολικά στο 50%), στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι: - να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου, - να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια, - να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης, -  να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Οι δαπάνες που ενισχύονται και είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης είναι: Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, Μεταφορικά μέσα, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης, Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας, Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών, Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά., Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Η Έναρξη Υποβολών είναι από 18.12.17 και η καταληκτική ημερομηνία είναι 15.05.2018.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία για τη νέα δράση. ΤΗΛ: 210 6145400, 2106126040

========================================================================
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4399/2016 (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 7.05.2018 - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ "ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ" ΚΑΙ "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ")

Δικαιούχοι των καθεστώτων για τις οποίες προκηρύσσεται ο δεύτερος κύκλος υποβολών είναι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που λειτουργούνμε τις εξής μορφές: ατομική επιχείρηση, εμπορικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ), Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Ο προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων δύναται να είναι ως προς το ελάχιστο ύψος: 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις, 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επιχείρηση ανέρχεται στα 5 εκατ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα 10 εκατ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και στα 20 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται (υπό προϋποθέσεις) στον Αναπτυξιακό Νόμο, είναι: Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για επενδύσεις άνω των 20 εκ. ευρώ, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών. 

Η ίδια συμμετοχή μπορεί είτε να καλυφθεί από εξωτερική χρηματοδότηση ή από ίδια κεφάλαια ή συνδυασμό των δύο.

Επιλέξιμες Δαπάνες που ενισχύονται: α) Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων. Αθροιστικά, δε μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 60% για επενδυτικά σχέδια του τομέα του Τουρισμού, 70% για επενδύσεις στον τομέα Logistics και 80% για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης υπό προϋποθέσεις. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων – εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

β) Άυλα στοιχεία ενεργητικού: Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Μισθολογικό κόστος (Ενίσχυση μισθολογικού κόστους προβλέπεται σε περίπτωση καθαρής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων (ΕΜΕ), σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η πλήρωση των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται σε διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 5 έτη για τις Μεγάλες και Μεσαίες Επιχειρήσεις).

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες: Αμοιβές συμβούλων για νέες ΜΜΕ (έως του ποσού των 50.000€ και 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έως 100.000€ (οι καινοτόμες έως 200.000€). Δαπάνες Καινοτομίας για ΜΜΕ έως 100.000€. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία ΜΜΕ έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης - τηλεψύξης.

Ποσοστά Ενίσχυσης:

Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του Ν. 4399/2016 ότι από 1.1.2017 και μετά τα ποσοστά ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Περιφέρειες:  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟ (Περιλαμβάνονται όλοι οι Νομοί των Περιφερειών αυτών):

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 35%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 45%, ΜΙΚΡΕΣ: 55%

Περιφέρειες:  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Νομοί Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (όλοι οι Νομοί), ΚΡΗΤΗΣ (όλοι οι Νομοί): ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 25%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 35%, ΜΙΚΡΕΣ: 45%

Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Νομός Ευρυτανίας):            ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 25%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 35%, ΜΙΚΡΕΣ: 45%

Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Νομοί Βοιωτίας, Φωκίδος, Φθιώτιδος, Εύβοιας): ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 20%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 30%, ΜΙΚΡΕΣ: 40%

Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (όλοι οι νομοί): ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 20%, ΜΕΣΑΙΕΣ: 30%, ΜΙΚΡΕΣ: 40%

Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων με Αυξημένα κίνητρα

Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται με βάση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

-σε επιχειρήσεις προκειμένου να ιδρύσουν μονάδες σε οργανωμένους υποδοχείς όπως: Β.Ι.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα,

-σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, κ.λπ.),

-σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ - ΕΠΙΔΟΣΗΣ

-εξωστρέφεια: αύξηση 10% των εξαγωγών κατά μέσο όρο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας 3ετίας,

-καινοτομία: δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών δαπανών, σε διάστημα ενός έτους κατά την τελευταία 3ετία

-σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,

-σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους μεγαλύτερη του 10%, την τελευταία 3ετία

-σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ)

-σε επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής,

-σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.

=======================================================================

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΕΞΩ» (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 18.1.2018 ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

Η νέα Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΕΞΩ" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", θα ενισχύει επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν σε  εκθέσεις στο εξωτερικό.  Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις,  να παράγουν/μεταποιούν ήδη προϊόντα, να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Οι τομείς που θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δικαιούχοι είναι σε άμεση συνάφεια με τους τομείς που έχει θέσει ως προτεραιότητα το ΕΠΑΝΕΚ (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα).

Επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης:

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας: Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης, Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής,  Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών), Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. πρόσληψη Διερμηνέα, Φύλακα, Εξειδικευμένων Επαγγελματιών).
Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου: εφόσον είναι σύμφωνες με το Άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες:  οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητα δαπανών, οι δαπάνες για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, οι δαπάνες για συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις εάν δεν έχει την  ιδιότητα του εκθέτη.  Στην περίπτωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών που αφορούν σε ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση με προϋπολογισμό έως 100.000€ και το ποσοστό επιδότησης είναι 50%. Η επιφάνεια του περιπτέρου που ο δικαιούχος θα χρησιμοποιήσει, καθορίζει τον επιμέρους προϋπολογισμό για τη συμμετοχή σε κάθε έκθεση (για παράδειγμα εαν η συμμετοχή στην έκθεση είναι με περίπτερο έως 20 τ.μ. ο προϋπολογισμός της συμμετοχής στην έκθεση είναι 20.000€, αν το περίπτερο είναι μέχρι 50 τ.μ. ο προϋπολογισμός της συμμετοχής στην έκθεση είναι μέχρι 35.000€ κ.ο.κ.). Στη δράση θα χρηματοδοτηθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

=================================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον πρωτογενή και στον κλάδο της μεταποίησης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για νέες επενδύσεις με σχέδια βελτίωσης με κατεύθυνση σε νέους επιχειρηματίες αγρότες. Στα ενισχυόμενα επιχειρηματικά σχέδια, θα διατεθεί το 88% των πόρων για  σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αρδευτικά έργα, γεωργικές και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και σε επενδύσεις μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα αφορά νέα προγράμματα - μέτρα με προσθετική αξία, όπως συστήματα παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευρυμένης συνεργασίας και εισαγωγής καινοτομίας, από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αλλά και με τη δημιουργία μικρών εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

1. Ιδιωτικές Επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: 
• Σχέδια βελτίωσης • Νέους Αγρότες • Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων • Οργάνωση παραγωγών σε υγιή παραγωγικά σχήματα 
2. Δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: 
• Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα – Ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές  Αγροτική & δασική οδοποιία Κτηνοτροφικά πάρκα 
3. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενούς τομέα: Για τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προβλέπονται: • Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (ΜΜΕ – start up) • Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές μέσω Leader, • Δημόσιες επενδύσεις για την ανάπλαση οικισμών, την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευρυζωνική υποδομή, υποδομές μικρής κλίμακας σχετικά με τον τουρισμό και πολιτισμό μέσω Leader. 
4. Περιβάλλον και προστασία της παραγωγής. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία  • Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις  • Δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων  • Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα  • Ενισχύσεις για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές
5. Αγροδιατροφικό σύστημα και δασικός τομέαςΘα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών και για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες 
 Για τις νέες προσκλήσεις που αναμένονται είμαστε στη διάθεσή σας για να προετοιμάσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, ώστε με την επίσημη ανακοίνωση των προγραμμάτων ενίσχυσης, να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία. 

===============================================================

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ Ε.Ε. 
Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο σημαντικές.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 είναι πολύ υψηλές (70% ο μέσος όρος ενίσχυσης) και εντός των επιλέξιμων δαπανών υπάρχει πάντα η ενίσχυση δαπανών προσωπικού για την έρευνα και ανάπτυξη των ιδεών και την εμπορική τους αξιοποίηση. Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 έχει εκδόσει νέες προσκλήσεις για τα έτη 2016 - 2017 (Μπορείτε να δείτε τις νέες προσκλήσεις στο σύνολό τους στο site του προγράμματος. (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections).

Κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιείται σε τρεις φάσεις: Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα σύντομο «Επιχειρηματικό Πλάνο Ι», περίπου 10 σελίδων, το οποίο  τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 είναι προαιρετική. Δίδονται Ενισχύσεις έως  50.000 ευρώ για την εκπόνηση ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού Πλάνου ΙΙ». Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες       

Στη Φάση 2 υποβάλλεται το Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ καθώς και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. Οι ενισχύσεις είναι της τάξης του 70% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρηματικά σχέδια από 500.000€ έως 2.500.000€. Διάρκεια υλοποίησης της β' Φάσης: 12-24 μήνες.
τη Φάση 3 παρέχονται μέσα και εργαλεία διευκόλυνσης για την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης, πρόσβαση στο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνου (Risk Finance), καθώς και αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το Enterprise Europe Network