GreekEnglish (United Kingdom)
Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:


ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020

(Επικαιροποίηση: 19/09/2016)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24 - «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ του ΥΠΟΙΑΤ   (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.10.2016)

Εκδόθηκε από το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του ΥΠΟΙΑΤ η πρόσκληση 24 που αφορά την «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα». Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, Κλαδικοί φορείς, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων πανελλαδικής εμβέλειας. Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον οποίο ανήκουν.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι εθνικής εμβέλειας, να τεκμηριώνουνει τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση, ενώ στην περίπτωση που η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης πραγματοποιηθεί και με ίδια μέσα, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη να έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς συγχρηματοδοτούμενες ή και αυτοχρηματοδοτούμενες ενέργειες κατάρτισης αντίστοιχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με την διαδικασία των ιδίων μέσων. Δύναται ο κύριος του έργου, με κατάλληλη τεκμηρίωση, να μην λειτουργήσει σε μία πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, αλλά να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και, εάν πρόκειται να υλοποιήσει τις ενέργειες κατάρτισης με ίδια μέσα να έχει υλοποιήσει με ίδια μέσα έργα την τελευταία 5ετία. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης οποιασδήποτε νομικής μορφής δεν δύνανται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να συντάξουν και να υποβάλουν σχέδια δράσης τα οποία θα αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους ακόλουθους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας: αγροδιατροφή - βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές & δημιουργικές Βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υλικά – κατασκευές, υγεία.

Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να στηρίζονται σε τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα στον οποίο επικεντρώνεται το σχέδιο δράσης. Δύναται να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν σε περισσότερους του ενός τομείς υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας της παρέμβασης σε αυτούς. Παρεμβάσεις που αφορούν στην απόκτηση και πιστοποίηση οριζόντιων βασικών δεξιοτήτων (π.χ ΤΠΕ) δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ωφελούμενοι από τις πράξεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες- της άσκησης του επαγγέλματός τους- γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σχέδιο πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

-Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων.

-Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

-Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι σε κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τη χρηματοδοτική κλείδα ανά Τύπο Περιφέρειας, ήτοι: Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 60,3%, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα: 21,7%, Αττική, Νότιο Αιγαίο: 18%.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι σε κάθε σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύουν και να εξασφαλίζουν την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης. Ο αριθμός των ωφελουμένων (εργαζόμενοι) που θα συμμετέχουν στο κάθε σχέδιο θα ορίζεται στην υποβληθείσα πρόταση και θα προκύπτει από τη διάγνωση αναγκών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται τεκμηριωμένα η συμμετοχή ωφελουμένων από το σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας. Σε περίπτωση που το σχέδιο δράσης δεν προβλέπει την συμμετοχή ωφελουμένων και από τις 13 περιφέρειες, τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται η περιορισμένη επικέντρωση της παρέμβασης σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/06/2016 - Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/09/2016

Τα στελέχη της Εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για την υποβολή πράξης στη συγκεκριμένη πρόσκληση, καθώς επίσης και να πραγματοποιήσουν τη διάγνωση των αναγκών που θα οδηγήσει στα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης. Επικοινωνήστε μαζί μας στο Τ.Κ. 210-6145400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» για έρευνα και καινοτομία (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016)

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020) προδημοσιεύθηκε η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους κατηγορίες επιχορήγησης σχεδίων: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.  Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 280 εκατ.€ ως δημόσια δαπάνη και θα εκδοθούν τρείς κύκλοι ίδιου προϋπολογισμού ανά έτος  για την τριετία 2016-2017-2018. Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: Στην έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ δικαιούχοι είναι είτε μία ΜΜΕ αυτόνομα , είτε ομάδες ΜΜΕ ανεξαρτήτων μεταξύ τους. Στις συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, ενισχύονται συμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Οι συμπράξεις δύναται να είναι μικρής κλίμακας (δύο έως τεσσάρων εταίρων – φορέων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι επιχείρηση), καθώς και συμπράξεις μεγάλης κλίμακας (περισσοτέρων των τεσσάρων φορέων, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον να είναι επιχειρήσεις).  Στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ηλικίας και νομικής μορφής.  Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε έως τρεις προτάσεις κάθε κύκλου ανεξαρτήτως παρέμβασης.
Οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς δραστηριότητας είναι : Υλικά , Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Αναδυόμενες Τεχνολογίες.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τα επιχειρηματικά σχέδια είναι:

 1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές).
 2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ: δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας).
 3. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο ως εξής: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000€ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις, 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεων, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000€, Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€

Ποσοστά Επιχορήγησης

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν έρευνα η οποία εμπίπτει είτε στην κατηγορία «βιομηχανική έρευνα» είτε στην κατηγορία «πειραματική ανάπτυξη» και αναλόγως το είδος της επιχείρησης (μεσαία ή μικρή) και το είδος της έρευνας ή ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) η ενίσχυση ανέρχεται από 35% - 70%.
Για την Καινοτομία των ΜΜΕ η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 50%, ενώ για τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%.
Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «βασική έρευνα», «βιομηχανική έρευνα», «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας». Τα ποσοστά ενίσχυσης αναλόγως το είδος της έρευνας και ανάπτυξης ανέρχονται από 50% έως και 100% αναλόγως το είδος της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή). Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους, τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας» και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται αναλόγως το είδος της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) από 25% - 45%. 
Χρονική διάρκεια Υλοποίησης Έργων: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων που θα εγκριθούν είναι 3 έτη.

Η Εταιρία μας ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ από την έναρξη της δραστηριότητάς της το 1992 και έως σήμερα είναι μια από τις επιχειρήσεις του συμβουλευτικού κλάδου που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα έρευνας και καινοτομίας διαθέτοντας το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την σύνταξη προτάσεων και την υποβολή και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων που ενισχύονται από σχετικές δράσεις και προγράμματα. Για την πληροφόρησή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη μας (210-6145400) προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε στην έγκαιρη υποβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΕΚ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016)

Εντός του φθινοπώρου 2016 συμφωνα και με τις ανακοινώσεις του αρμοδίου Υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για το ΕΣΠΑ, αναμένονται οι νέες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων του ΕΣΠΑ.

Θα προκηρυχθουν εκ νέου οι 4 δράσεις

-  Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
-  Νεοφυής επιχειρηματικότητα
-  Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
-  Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Παράλληλα θα προκηρυχθούν δράσεις που αφορούν:

 1. Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων
 2. Μεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων (με προσωπικό από 50-250 άτομα) στον τομέα της μεταποίησης
 3. Κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών
 4. Δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε οικίες «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
 5. Αναβάθμισης επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και λοιπών ψηφιακών υπηρεσιών.
------------------------------------------------------------------------

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016)

Αναμένονται πέντε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το Έτος 2016 για τη στήριξη της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Τα προγράμματα που αναμένονται είναι :

1.       Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις». Το εν λόγω Πρόγραμμα θα υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας

2.       Πρόγραμμα «Ευέλικτη - Σύγχρονη Μεταποίηση»:Το Πρόγραμμα θα αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό. Θα περιλαμβάνει διακριτές επιλογές για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, όπως: • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Επιλέξιμες θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσής τους διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς όπως επιχειρηματικών συνεργασιών –συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, • Ψηφιακή Βιομηχανία. Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση, • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ. Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες. Δικαιούχοι θα είναι: • υφιστάμενες μεταποιητικές Μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα, ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι περίπου 100 εκ ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα έχουν προϋπολογισμό από 250.000-3.000.000 €.

3.       Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»: Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η  υποστήριξη πλήθους ενεργειών και δαπανών καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες μέσω του προγράμματος θα μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις

4.       Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»: στόχος του προγράμματος θα είναι η παρέμβαση στη διαδικασία της παραγωγικής  αλυσίδας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για ενσωμάτωση μελλοντικών περιβαλλοντικών προτύπων. 

5.       Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το Πρόγραμμα θα βασιστεί στις επιτυχημένες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 που παρείχαν ενίσχυση σε χιλιάδες Ελληνικές Επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στην ανάπτυξη εξωστρεφών τους κινήσεων, σε νέες αγορές - στοχους.

--------------------------------------------------------------------------

Προδημοσίευση της δράσης: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά» (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016)

Έχει προδημοσιευτεί η δράση που αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.0000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της θα ανέλθει σε 20.000.000 €. Δικαιούχοι της δράσης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας.  Προϋποθέσεις της δράσης: α. για έργα σε Ε&Τ για Βιομηχανικά Υλικά με την προϋπόθεση της συμμετοχής 3-6 φορέων (ελάχιστη συμμετοχή από 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς ή ελάχιστη συμμετοχή 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς), β. για έργα σε Ε&Τ για Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά με την προϋπόθεση της συμμετοχής 3-6 φορέων (ελάχιστη συμμετοχή από 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς ή ελάχιστη συμμετοχή 2 επιχειρήσεων στους 5-6 φορείς)

Επιλέξιμες Δαπάνες: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων:

Τα έργα που ενισχύονται έχουν κατώτατο προϋπολογισμό 200.000€ και ανώτατο 500.000€ και διάρκεια υλοποίησης 18 έως 24 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65% - 80% , ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% - 60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

-----------------------------------------------------------------------

Προδημοσίευση της Δράσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016)

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5.250.000€. Δικαιούχοι συμμετοχής: ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας. Η δράση θα ενισχύσει συνεργασίες σχημάτων, ως ακολούθως:

Συνεργασίες ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για:  τη Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας / λαβρακιού,  την Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών -  διαφοροποίηση της παραγωγής, τη βιώσιμη παραγωγή ιχθυοτροφών, τη μεταποίηση – επεξεργασία και τις νέες τεχνολογίες εκτροφής. Η συμμετοχή στον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του συνεργατικού σχήματος

Συνεργασίες ενός ή δυο ή και περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τη βιώσιμη παραγωγή ιχθυοτροφών», τις νέες τεχνολογίες εκτροφής και την παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

Επιλέξιμες Δαπάνες: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ποσοστά επιχορήγησης των έργων: ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

---------------------------------------------------------------------

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2016)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) πρόκειται να εκδόσει σχετικές προκηρύξεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, για έργα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν διμερείς συνεργασίες. Οι διμερείς συνεργασίες θα αφορούν συνεργασία επιχειρήσεων ΜΜΕ μεταξύ Ελλάδας - Κίνας, Ελλάδας – Γερμανίας, Ελλάδας – Ισραήλ, Ελλάδας – Ρωσίας, με Ελληνική συμμετοχή στα έργα περίπου στα 40 εκατ.€.
Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε Ερευνητικούς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και συνεργατικά σχήματα αυτών.
Τομείς προτεραιότητας:  Ελλάδα – Κίνα: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Υλικά και κατασκευές», «Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», «Αναδυόμενες περιοχές ενδιαφέροντος»,  Ελλάδα – Γερμανία: «Αγροδιατροφή», «Πολιτισμός, Τουρισμός», «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Ενέργεια», «Υλικά και κατασκευές», «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS: Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων», Ελλάδα – Ισραήλ: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα», «Υλικά και κατασκευές», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», Ελλάδα – Ρωσία: «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Αγροδιατροφή», «Ενέργεια», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες».

----------------------------------------------------------------------- 

Προδημοσίευση Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2016)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πρόκειται να εκδόσει τη σχετική πρόσκληση της Δράσης με στόχο την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας για νέες τεχνολογίες και άλλες καινοτόμες εφαρμογές που θα σχετίζονται με τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Δικαιούχοι της Δράσης για την υποβολή σχετικών προτάσεων θα είναι φορείς Πολιτισμού, ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Δράση θα αφορά συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό και συνεργατικά σχήματα καινοτόμων επιχειρήσεων που εμπλέκονται με την πολιτιστική κληρονομιά.
Στα συνεργατικά σχήματα θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας φορέας Πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας (Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή/και Τεχνολογικός φορέας) και μία επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος και θα είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού.

Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων Τα έργα που ενισχύονται έχουν ανώτατο Π/Υ έως 1.000.000€ για την ανοικτή καινοτομία μέσω συνεργατικών σχημάτων και έως 150.000€ ανά επιχείρηση που σχετίζεται με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65% - 80% , ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% - 60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

--------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020   (ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2016)

Σε στάδιο τελικής έγκρισης είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που περιλαμβάνει δράσεις με κοινοτική συμμετοχή συνολικού 4 δις €. Το νέο Πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον πρωτογενή και στον κλάδο της μεταποίησης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για νέες επενδύσεις με σχέδια βελτίωσης και με κατεύθυνση σε νέους επιχειρηματίες αγρότες. Στα ενισχυόμενα επιχειρηματικά σχέδια, θα διατεθεί το 88% των πόρων για  σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αρδευτικά έργα, γεωργικές και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και σε επενδύσεις μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα αφορά νέα προγράμματα - μέτρα με προσθετική αξία, όπως συστήματα παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευρυμένης συνεργασίας και εισαγωγής καινοτομίας, από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αλλά και με τη δημιουργία μικρών εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:
1. Ιδιωτικές Επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Σχέδια βελτίωσης: Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί το πλέον βασικό για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για την ενίσχυση των νέων αγροτών, δίνοντας αυξημένα ποσά ενίσχυσης έως 75%  και έχει  Κοινοτική συμμετοχή 413 εκατ.€, • Νέοι Αγρότες: αφορά ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων στις αγροτικές περιοχές με προϋπολογισμό ανά έργο έως 40.000 ευρώ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 240 εκατ.€, • Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: αφορά διατήρηση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων στις νέες συνθήκες με προϋπολογισμό ανά έργο έως 15.000 ευρώ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 22 εκατ.€, • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων:  αφορά την επιχορήγηση σχεδίων για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με διευρυμένες πλέον δυνατότητες για επιλεξιμότητα επενδύσεων σε κλάδους με τελικό προϊόν μη γεωργικό, όπως π.χ. της ζυθοποιίας, αλευροποιίας, αιθέριων ελαίων, κοσμετολογίας και διατροφής, επεξεργασίας καπνού, παραγωγής προϊόντων θρέψης φυτών, παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής κ.λπ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 254 εκατ.€, • Οργάνωση παραγωγών σε υγιή παραγωγικά σχήματα: Ενισχύονται Ομάδες Παραγωγών με 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και παρέχονται κίνητρα για συλλογικές επενδύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20 μονάδες σε σχέση με μεμονωμένους παραγωγούς. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 27 εκατ.€, • Συνεργασία – Προώθηση καινοτομίας: Ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ομάδων στον αγροδιατροφικό τομέα για την προώθηση της καινοτομίας και τη σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα. Οι συμπράξεις προωθούνται μέσω επιχειρησιακών ομάδων, οι οποίες συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Τομείς καινοτόμων δράσεων αποτελούν ενδεικτικά: η αύξηση της παραγωγικότητας, της παραγωγής και της αποτελεσματικότητας των πόρων, η στήριξη της βιοοικονομίας, η βιοποικιλότητα, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος και η λειτουργικότητα του εδάφους, προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού, η ποιότητα και η ασφάλεια τροφίμων και ο υγιεινός τρόπος ζωής. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 79 εκατ.€. 
2. Δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα – Ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές: Αφορά μεγάλα και μικρά δημόσια έργα υποδομής με κοινοτική συμμετοχή 451 εκατ.€, Αγροτική & δασική οδοποιία: θα ενισχυθούν έργα προσβασιμότητας στις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις με δικαιούχους Ο.Τ.Α. ή διαχειριστές δασών, με κοινοτική συμμετοχή 74 εκατ.€, Κτηνοτροφικά πάρκα: θα εμισχυθούν πιλοτικά οι δημόσιες υποδομές που αφορούν στην ενθάρρυνση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κτηνοτροφικά πάρκα, με κοινοτική συμμετοχή 10 εκατ.€.
3. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενούς τομέα: Για τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προβλέπονται: • Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (ΜΜΕ – start up): για μη γεωργικές δραστηριότητες δυνατότητα ενίσχυσης από 15 – 25.000€ ενίσχυση) με κοινοτική συμμετοχή 50 εκατ.€, • Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές μέσω Leader, • Δημόσιες επενδύσεις για την ανάπλαση οικισμών, την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευρυζωνική υποδομή, υποδομές μικρής κλίμακας σχετικά με τον τουρισμό και πολιτισμό μέσω Leader. Η Κοινοτική συμμετοχή μέσω της Κ.Π. Leader θα ανέρχεται σε 450 εκατ.€  για ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις. 
4. Περιβάλλον και προστασία της παραγωγής. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία με κοινοτική συμμετοχή 502 εκατ. €, • Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις που προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή, με κοινοτική συμμετοχή 267 εκατ.€, • Δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, με κοινοτική συμμετοχή 10 εκατ.€, • Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εξισωτικές αποζημιώσεις, με κοινοτική συμμετοχή 900 εκατ.€, • Ενισχύσεις για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, με κοινοτική συμμετοχή 45 εκατ.€. 
5. Αγροδιατροφικό σύστημα και δασικός τομέας. Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: • Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών, με κοινοτική συμμετοχή 80 εκατ.€, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες
με κοινοτική συμμετοχή 124 εκατ.€
 

Για τις νέες προσκλήσεις που αναμένονται εντός του 2016 είμαστε στη διάθεσή σας για να προετοιμάσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, ώστε με την επίσημη ανακοίνωση των προγραμμάτων ενίσχυσης, να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία. 
--------------------------------------------------------------------------
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  (ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 4399/2016 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και πλέον αναμένονται οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την πλήρη έναρξή του από το Φθινόπωρο του 2016. 
Στους δικαιούχους ανήκουν σχεδόν όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων (Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους). Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. και η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με αύξηση μετοχικού - εταιρικού κεφαλαίου, δάνειο από τραπεζικό ίδρυμα, χρήση ή κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων αποθεματικών. 
Με βάση τις προδιαγραφές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, καθορίζονται τα ελάχιστα όρια για την υποβολή επενδυτικού σχεδίου που ποικίλουν (από 50.000€ κάτω όριο για συνεταιρισμούς, μέχρι 20 εκατ.€ για μεγάλες επενδύσεις). Ενισχυόμενα σχέδια δύναται να είναι: 
Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης, Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας, Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της κ.ά.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
– Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
– Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
– Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

Μισθολογικό κόστος
Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους
1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών
– Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους)
– Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
– Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους καί έως 100.000ευρώ.
– Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
– Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
– Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
– Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
– Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις
– Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

Ποσοστά ενίσχυσης

Για επενδυτικά σχέδια έως 50εκ ευρώ ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενίσχυσης τα οποία είναι και τα μέγιστα σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ισχύουν έως την 31-12-2017.

Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7 ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη.

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50εκ ευρώ το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε

 • 100% του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) για προϋπολογισμό εώς 50εκ ευρώ
 • 50% του ποσοστού του ΧΠΕ για προϋπολογισμό από 50εκ ευρώ έως 100εκ ευρώ
 • 0% του ποσοστού του ΧΠΕ από 100εκ ευρώ και άνω

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων: (με δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων ποσοστών επιχορήγησης και ειδικών παροχών σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις).

- Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.
– Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
– Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς
– Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία
– Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.
– Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής
– Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους
– Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
– Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του σχεδίου νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πλυθησμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

Καθεστώτα ενίσχυσης: Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος διακρίνεται σε πέντε Καθεστώτα Ενισχύσεων : Γενικές Ενισχύσεις, Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα, Συνέργειες και Δικτυώσεις, Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία ΣυμμετοχώνΟλοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους. Tα Καθεστώτα Ενισχύσεων θα προκηρύσσονται με ξεχωριστή διαδικασία καθένα.

----------------------------------------------------------------------
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ Ε.Ε. -
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο σημαντικές.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 είναι πολύ υψηλές (70% ο μέσος όρος ενίσχυσης) και εντός των επιλέξιμων δαπανών υπάρχει πάντα η ενίσχυση δαπανών προσωπικού για την έρευνα και ανάπτυξη των ιδεών και την εμπορική τους αξιοποίηση. Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 έχει εκδόσει νέες προσκλήσεις για τα έτη 2016 - 2017 (Μπορείτε να δείτε τις νέες προσκλήσεις στο σύνολό τους στο site του προγράμματος. (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections).

Κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιείται σε τρεις φάσεις: Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα σύντομο «Επιχειρηματικό Πλάνο Ι», περίπου 10 σελίδων, το οποίο  τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 είναι προαιρετική. Δίδονται Ενισχύσεις έως  50.000 ευρώ για την εκπόνηση ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού Πλάνου ΙΙ». Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες      
Στη Φάση 2 υποβάλλεται το Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ καθώς και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. Οι ενισχύσεις είναι της τάξης του 
70% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρηματικά σχέδια από 500.000€ έως 2.500.000€. Διάρκεια υλοποίησης της β' Φάσης: 12-24 μήνες.
τη Φάση 3 παρέχονται 
μέσα και εργαλεία διευκόλυνσης για την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης, πρόσβαση στο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνου (Risk Finance), καθώς και αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το Enterprise Europe Network