GreekEnglish (United Kingdom)
Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

ΝΕΑ ΕΣΠΑ

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ.Ε (Επικαιροποίηση: 05/02/2014)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ HORIZON 2020 (ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 11.03.2014 ΜΕΧΡΙ 26.06.2014)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα τέλη του Νοέμβρη 2013 το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Πλαίσιο για τη χρηματοδότηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας με την ονομασία HORIZON 2020 (ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020). Το νέο αυτό Πρόγραμμα, πρόκειται να χρηματοδοτήσει δράσεις έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 80 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενσωμάτωση επιστημονικών δεδομένων σε προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην καινοτομία. Βασικοί άξονες του προγράμματος, είναι η ανάδειξη της Ευρώπης και των χωρών αυτής στον ηγέτη των επιστημονικών κλάδων (Excellent Science), η διασφάλιση της βιομηχανικής υπεροχής στην καινοτομία (Industrial Leadership) και η αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων (Societal Challenges). Προτεραιότητα του Προγράμματος για τα Έτη 2014-2015 είναι η εστίαση σε δώδεκα (12) ερευνητικούς τομείς προς χρηματοδότηση. Οι βασικότεροι από τους τομείς είναι: εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές, «πράσινη» ενέργεια, ψηφιακή ασφάλεια, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και «έξυπνες» πόλεις. Οι πρώτες προσκλήσεις για τα έτη 2014-2015 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του Προγράμματος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικασιών που δεν απαιτεί ιδιαίτερη γραφειοκρατία, σε σχέση με ότι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, έτσι ώστε να είναι ελκυστικότερη η προσέλκυση των ενδιαφερόμενων. Βασικό χαρακτηριστικό υλοποίησης θα είναι η καθιέρωση ενιαίου κατ’ αποκοπή ποσοστού για έμμεσες δαπάνες (25% των άμεσων δαπανών) και δύο ποσοστών χρηματοδότησης, ένα για έρευνα (με χρηματοδότηση 100%) και ένα για δραστηριότητες που αφορούν την αγορά (χρηματοδότηση 70%).

Οι πρώτες προσκλήσεις ήδη έχουν ανοίξει από τις 11 Δεκεμβρίου 2013, με βασικά χαρακτηριστικά: α) Για κάθε έργο υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης όλων των φορέων. Β) Για έργα καινοτομίας το ποσοστό θα είναι 70% ενώ για έργα έρευνας το ποσοστό θα είναι 100%.  Γ) Υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (overheads) που είναι στο 25% των άμεσων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένων Υπεργολάβων, δαπάνες τρίτων και οικονομική ενίσχυση τρίτων μερών). Δ) Υπάρχει σημαντική μείωση του χρόνου για την υπογραφή σύμβασης που πλέον ορίζεται  5 μήνες (από υποβολή έως ανακοίνωση αποτελεσμάτων) πλέον  3 μήνες (από ανακοίνωση αποτελεσμάτων έως υπογραφή της Σύμβασης).

Για τις ΜμΕ εισάγονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ, που προβλέπουν ενίσχυση σε 3 φάσεις: Αρχική μελέτη σκοπιμότητας (ενίσχυση κατ’ αποκοπή 50.000 €), Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (επιχορήγηση 70% των δαπανών), Πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. VCs, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ.). Πιο αναλυτικά η χρηματοδότηση στις τρείς φάσεις θα είναι ως εξής:

Φάση 1 (Φάση Βιωσιμότητας) στην οποία γίνεται αξιολόγηση του τεχνολογικού και εμπορικού δυναμικού ενός έργου/ιδέας. Στην συνέχεια ,εξετάζεται η βιωσιμότητα της ιδέας, αξιολογούνται οι κίνδυνοι, το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων, η αναζήτηση εταίρων, η σχεδίαση της μελέτης, η πρόθεση πιλοτικής εφαρμογής της ιδέας, το επιχειρηματικό σχέδιο της ιδέας.

Φάση 2 : (κύρια χρηματοδότηση) όπου  θα παραχωρείται στην ΜμΕ για να αναλάβει την έρευνα και την ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην επίδειξη του προϊόντος/υπηρεσίας και την αναπαραγωγή της αγοράς (market replication). Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη, προτυποποίηση, τον έλεγχο, την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών , τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κλιμάκωση της ιδέας (τμήματα αγοράς , διαδικασίες κλπ. ).

Φάση 3 (Φάση Εμπορικής Εκμετάλλευσης): Οι ΜμΕ θα υποστηρίζονται έμμεσα μέσω απλοποιημένης πρόσβασης σε κεφάλαια και συμμετοχικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία (VCs, Business Angels, κλπ.).

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας φάσης θα επιτρέψει σε μια ΜμΕ να προχωρήσει στην επόμενη. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβληθούν μόνο σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς των πυλώνων «Κοινωνικές Προκλήσεις» και «LEIT». Για την αξιολόγηση προτάσεων θα λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια: η αρτιότητα της πρότασης, ο αντίκτυπος αυτής και η ποιότητα και αποδοτικότητα Υλοποίησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ:

ICT (Information Communication Technologies): Αφορά συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: νέα γενιά συστημάτων και δομικών τμημάτων, Μελλοντικό Internet, Τεχνολογίες και διαχείριση περιεχομένου, Ρομποτική, κ.α.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014 είναι 694 εκατ. €.

ICT Δράσεις Καινοτομίας: ICT 37 – Open Disruptive Innovation Scheme με Χρηματοδότηση ΜμΕ. 3 cut-off ημερομηνίες 18/6, 24/9, 17/12.  - ICT 14 – Advanced 5G Network Infrastructures for Future Internet (“low cost radio access supporting low rate IoT & very high rate (>1 Gbits/sec) access”, “radio, optical, cooper based backhaul/fronthaul integration).

Factories of the Future (FoF): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στις βιομηχανίες του μέλλοντος. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Βελτιστοποίηση διαδικασιών για βιομηχανικούς πόρους, ευφυής χρήση ενέργειας και άλλων βιομηχανικών πόρων, συμβίωση ανθρώπου-ρομπότ, έξυπνες βιομηχανίες ελκυστικές στους εργαζόμενους, κ.α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014  116 εκατ. €.

Energy: Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες ευφυούς χρήσης ενέργειας, καθώς και στις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Ευφυής ενέργεια (κτήρια, θέρμανση/ψύξη βιομηχανία, κτλ), ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλού άνθρακα, έξυπνες πόλεις και κοινότητες, ΜμΕ και το γρήγορο μονοπάτι για την καινοτομία στην ενέργεια, κ.α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014  560 εκατ. €.

FET (Future and Emerging Technologies): Συνεργατική έρευνα για αλλαγή του υπάρχοντος επιπέδου τεχνογνωσίας και έρευνας. Στόχος είναι η ανακάλυψη νέας, break-through τεχνογνωσίας. Ανοιχτό 24/7 για υποβολή προτάσεων (ύπαρξη 3 cut-off ημερομηνιών).

SMART CITIES (Innovation Actions): ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: για το 2014, 89 εκατ. € και για το 2015 107 εκατ.€ και αφορά: Συμπράξεις Δήμων και βιομηχανίας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 1ου 6ΜΉΝΟΥ 2014

Ανοικτές Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων

Προθεσμία Υποβολής

Personalized Health Care (Health) – 1st stage

11/3

Biotechnology – 1st stage

12/3

Sustainable Food Security (SFS) + Blue Growth (BG, regarding oceans) + Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy (ISIB) – 1st stage

12/3

Mobility for Growth (MG-Transport) – 1st stage

18/3

Factories of the Future (FoF) + Energy Efficient Buildings (EeB) + Sustainable Process Industries (SPIRE)

20/3

Energy

20/3

Mobility for Growth (MG-Transport) – single stage

27/3

FET-Proactive - emerging themes and communities – single stage

1/4

Low Carbon Energy (LCE) – 1st stage

1/4

Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support (INNOSUP) – 1st stage

2/4

Personalized Health Care (Health) – single stage

15/4

ICT – single stage

23/4

Nanotechnologies, Advanced Materials and Production (NMP) – single stage and 1st stage

6/5

Low Carbon Energy (LCE) + Smart Cities and Communities – single stage

7/5

Digital Security – single stage

13/5

SME Instrument – 1st stage (opening 1/3/2014)

18/6

Sustainable Food Security (SFS) + Blue Growth (BG, regarding oceans) + Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy (ISIB) – 2nd stage

26/6

Biotechnology – 2nd stage

26/6

Είμαστε στη διάθεσή σας για την αναλυτική σας ενημέρωση, για κάθε Πρόσκληση που πιθανά να σας ενδιαφέρει για την υποβολή πρότασης.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.2.3.Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 30.12.2013 ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Μέτρο 1.2.3.Α που αφορά τη Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων.
Το Μέτρο έχει προϋπολογισμό 100 εκατ.€ και ενισχύει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και μόνο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων με βάση: κρέας (σφαγειοτεχνικές μονάδες - μονάδες τυποποίησης και τεμαχισμού κρέατος, μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος - αλλαντοποιϊες, μονάδες διαχείρισης υπο-προϊόντων), αυγά - πουλερικά (μονάδες παραγωγής και τυποποίησης αυγών, μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας πουλερικών), γάλα (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης τυριού, γάλακτος, γιαουρτιού), μέλι (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού), σηροτροφία και σαλιγκαροτροφία (μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες τυποποίησης σαλιγκαριών), δημητριακά (μονάδες παραγωγής και τυποποίησης - επεξεργσαίας δημητριακών και ρυζιού καθώς και μονάδες δημιουργίας silos), λάδι (ελαιούχα προϊόντα - μονάδες τυποποίησης λαδιού, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια - τυποποιητήρια λαδιού), οίνο (μονάδες παραγωγής ποιοτικών οίνων και οίνων Π.Ο.Π.), οπωροκηπευτικά (μονάδες επεξραγσίας και τυποποίησης νωπών κηπευτικών, τομάτας, εσπεριδοειδών),  άνθη-σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού), ζωοτροφές (μονάδες παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών και μονάδες για αποθήκευση), φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας όλων των τύπων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών).
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, κατηγοριοποιούνται σε δυο είδη: σχέδια από 100.000€ έως 500.000€ και σχέδια από 500.000€ και άνω. Δικαιούχοι του Μέτρου 1.2.3.Α είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις πάσης φύσεως νομικής μορφής ιδιωτικού δικαίου (ατομικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) καθώς και Αγροτικές Συνεταιριστικές Ενώσεις κάθε βαθμίδας.
Το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων, κυμαίνεται από 40% έως 50% του προϋπολογισμού αναλόγως της Γεωγραφικής Περιφέρειας της Έδρας της επιχείρησης που υποβάλλει το επενδυτικό της σχέδιο, ενώ για τα μικρά  Νησιά του Αιγαίου το ποσοστό της επιδότησης φτάνει στο 65% του προϋπολογισμού.
Το Μέτρο 1.2.3.Α'  θα είναι ανοικτό σε υποβολές προτάσεων, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού των 100 εκατ.€.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν: ανέγερση ή αποπεράτωση κτιρίων, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, αγορά software, προμήθεια μέσων μεταφοράς, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση του έργου / για μελέτες έρευνας αγοράς ή προώθησης πωλήσεων / για σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, απρόβλεπτες δαπάνες κ.α.
Τα υποβαλλόμενα σχέδια δύναται να αφορούν ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων. Δεν επιτρέπεται υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων από υπό - ίδρυση επιχειρήσεις.
Η Εταιρία μας την τελευταία δεκαετία, στα πλαίσια του Μέτρου 1.2.3.Α' έχει υλοποιήσει επιτυχώς, άνω των τριάντα επιχειρηματικών σχεδίων σε όλους τους εντασσόμενους κλάδους, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ.€. Με την εμπειρία που διαθέτουμε και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε σωστά για την ενδεχόμενη συμμετοχή σας στις διατάξεις του Μέτρου 1.2.3.Α', την ορθή υποβολή της πρότασής σας και του φακέλου συμμετοχής σας και την διαχείριση του έργου με βάση τις απαιτήσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή όλης της απαραίτητης πληροφόρησης για ενδεχόμενη συμμετοχή με επιλεγμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2014-2015 (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΑΠΟ 15.03.2014 ΕΩΣ  15.05.2014) 
Το Πρόγραμμα για την ενίσχυση των νέων αγροτών, προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από 10.000€ έως 20.000€ σε όσους θέλουν να στραφούν στην δημιουργία αγροτικής εκμετάλλευσης. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: 

1. Οι νέοι αγρότες να έχουν εγγραφεί στο ΟΣΔΕ (δηλαδή να έχουν αποκτήσει το κεφάλαιο παραγωγής, με αγορά /μίσθωση, να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και αποδεικτικά κατά περίπτωση πχ μίσθωση ή άδεια δήμου για βοσκοτόπια) και να έχουν εγκατασταθεί για 1η φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το 14μηνο πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης, εφόσον πληρούνται τα παρακάτω:

α) είναι 18-40 ετών, β) είναι μόνιμοι κάτοικοι στον τόπο που δηλώνουν την εκμετάλλευση, γ) η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 μονάδες απασχόλησης (ΜΑΕ) (* 1ΜΑΕ=1750 ώρες/έτος) και να τηρούνται επιμέρους  προϋποθέσεις  π.χ. να εξασφαλίζεται τουλάχιστο 1 ΜΑΕ με την ολοκλήρωση της επένδυσης, δ) να έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από απόφαση ένταξης (*εννοείται η  επαγγελματική κατάρτιση ακριβώς στο αντικείμενο της επένδυσης), ε) να γίνει η υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου από γεωπόνο-γεωτεχνικό με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, στ) να ληφθεί ανάληψη δεκαετών υποχρεώσεων (π.χ. να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ για 10 έτη, να υποβάλλουν ετησίως δήλωση, να εξασφαλίζουν για 10ετία ένα μίνιμουμ εισόδημα από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση) *Η εγγραφή στον ΟΓΑ πρέπει να γίνει εντός 36 μηνών από την απόφαση έγκρισης). Επίσης, η πρώτη εγκατάσταση στη γεωργική εκμετάλλευση έως την απόφαση ένταξης να μην ξεπερνά τους 18 μήνες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ:  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: ελάχιστη προϋπόθεση >=1 στρέμμα (0,5ΜΑΕ) ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ από την καλλιέργεια που διαθέτει να τεκμαίρεται ότι αντιστοιχεί σε 0,5 ΜΑΕ., ΖΩΪΚΟ/ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το σύνολο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή το προηγούμενο και δεν ξεπερνά τους 14 μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: δυνατότητα υποβολών από 15.03. έως 15.05.


4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4146/2013 (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 28.02.2014)

Με τον Επενδυτικού Νόμο 3908/2011 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4146/2013) παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να υλοποιήσουν  επενδύσεις σε επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Στα επενδυτικά σχέδια, παρέχονται οι ακόλουθες μορφές ενισχύσεων: α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, β) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλομένων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:
Γενικά Επενδυτικά Σχέδια:
1. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 
2. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται κρατική ενίσχυση 
3. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται κρατική ενίσχυση.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια:
1. 
Επιχειρηματικότητας των Νέων, που αφορούν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας.
2. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια,  που αφορούν 
επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000€. Για το τμήμα της επένδυσης άνω του ποσού των 50.000.000 ευρώ, παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης εντός 15 διαχειριστικών περιόδων.
3. 
Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων, στην οποία υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000€, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων. 
Ποσοστά κρατικής ενίσχυσης:

ΝΟΜΟΙ:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΩΝΗ Α

Αττικής, Βοιωτίας

15%

20%

25%

ΖΩΝΗ Β

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Κορινθίας, Αρκαδίας Αργολίδας


30%

35%

40%

Φθιώτιδος,  Ευβοίας


15%

25%

35%

Φωκίδος

20%

30%

40%

ΖΩΝΗ Γ

Κυκλάδων,        Δωδεκανήσου

15%

25%

35%

Ευρυτανίας

20%

30%

40%

Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου

30%

40%

50%

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας

40%

45%

50%

Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων, έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: 200.000 € για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 300.000€ για Μικρές Επιχειρήσεις, 500.000€ για Μεσαίες Επιχειρήσεις και  1.000.000€ για Μεγάλες Επιχειρήσεις. 
Για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.

Η Εταιρϊα μας από το έτος 2005 και έπειτα, έχει υποβάλλει στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου με τις προγενέστερες μορφές του, πλειάδα ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων με προϋπολογισμό άνω των 15 εκατ.€, τα οποία και έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία. Για οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε άμεσα για τη δυνατότητα χρηματοδότησής σας.

5. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΔ - ΟΑΕΔ

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δεκαέξι (16) ενεργές 16 δράσεις για 217.458 ωφελούμενους αυτών:

1. Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) για τη δημιουργία 22.000 θέσεων με την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

2. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης για 311 ανέργους.

3. Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για 35.000 άνεργους νέους έως 29 ετών.

4. Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για 1.000 άνεργους νέους έως 29 ετών στον τομέα της Ναυτιλίας.

5. Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για 10.000 άνεργους νέους έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού.

6. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού για 1.600 νέους.

7. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας 2.000 νέων μέχρι 35 ετών και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ.

8. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για τη δημιουργία 10.000 θέσεων απασχόλησης 5μηνης διάρκειας σε τοπικό επίπεδο, σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα.

9. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 1.500 ανέργων δημοσιογράφων. Επαγγελματική κατάρτιση 4.900 ανέργων στα ορυχεία – λατομεία. Επαγγελματική κατάρτιση 36.000 ανέργων σε χρήση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

10. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) για 12.000 άνεργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

11. «Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» με τη δημιουργία 264 κοινωνικών δομών σε όλη τη χώρα, σε δήμους άνω των 60.000 κατοίκων.

12. Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για 7.713 άτομα.

13. Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων για 1.476 άτομα.

14. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για 3.151 άτομα.

15. Υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της Κοινωνικής οικονομίας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας.

Παράλληλα μέσω του ΟΑΕΔ υλοποιείται το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και η επιδότηση διάρκεια επιδότησης φτάνει τους 6 μήνες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί περίπου 400 αιτήσεις.
Επίσης, υλοποιείται το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην καινοτομία 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 10.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί περίπου 600 αιτήσεις.