GreekEnglish (United Kingdom)
Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:


ΝΕΑ ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020)
(Επικαιροποίηση: 31/08/2015)


1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015)

Η Δράση για την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκαπίδευσης θα πραγματοποιηθεί σε δυο κύκλους με προϋπολογισμό κάθε κύκλου 25 εκατ. ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατ.€). Η προκήρυξη της Δράσης θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2015 και οι υποβολές των επιχειρηματικών σχεδίων θα διαρκέσουν μέχρι και το Νοέμβριο. Μέσω της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επαγγελματικές δραστηριότητες από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας πάνω από 25 ετών ή από ελεύθερους επαγγελματίες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
Ενδεικτικά δικαιούχοι δύναται να είναι γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαίες, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και άλλες ειδικότητες που θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα επιχορηγούνται κατά 100% για δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ και οι ενισχυόμενες δαπάνες θα αφορούν αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, κάλυψη λειτουργικού κόστους, πρόσληψη μισθωτού κ.ά. 2.  ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015)

Η Δράση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα εκδοθεί σε δυο κύκλους με προϋπολογισμό κάθε κύκλου 60 εκατ.€ (συνολικός προϋπολογισμός 120 εκατ.€). Η προκήρυξή της αναμένεται εντός Οκτωβρίου 2015 και οι υποβολές επιχειρηματικών σχεδίων θα πραγματοποιηθούν μέχρι το Δεκέμβριο 2015. Μέσω της Δράσης θα ενισχυθούν άνεργοι άνω των 25 ετών αλλά και όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το ύψος της ενίσχυσης είναι 100% για δαπάνες έως 50.000 ευρώ και στις δαπάνες που θα ενισχυθούν είναι το λειτουργικό κόστος για την έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης, η προμήθεια εξοπλισμού, η ενίσχυση για την πρόσληψη προσωπικού στην επιχείρηση που θα δημιουργηθεί κ.ά.

3. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015)

Η Δράση για την Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σε δυο κύκλους των 25 εκατ.€ (συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατ. ευρώ). Θα ενισχυθούν 
πολύ μικρές και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις για δαπάνες από 30.000 έως 300.000 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού, την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, την  ανακαίνιση των κτιρίων, την προβολή και προώθηση. Το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η Προκήρυξη του πρώτου κύκλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2015 και οι υποβολές των προτάσεων θα διαρκέσουν μέχρι το Νοέμβριο.
 

Για όλες τις νέες Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν σύντομα και για όποια πρόσθετη πληροφόρηση θέλετε, επικοινωνήστε με τα στελέχη της Εταιρίας μας για να σας καθοδηγήσουν αναφορικά με την επιλεξιμότητα του σχεδίου σας και τη δυνατότητα υποβολής του επιχειρηματικού σας σχεδίου.  
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» αποτελεί μια από τις εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Στόχος του είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα, θα βοηθηθούν ώστε να προχωρήσουν σε αναβάθμιση της επιχειρηματικής τους λειτουργίας και σε ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) η οποία και θα κατανεμηθεί στις δεκατρείς περιφέρειες της Χώρας.

Θα επιχορηγηθούν σχέδια με προϋπολογισμό από 20.000€ έως 300.000 € με οριζόντιο ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ΜΟΝΟ υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του Τουρισμού), και εξαιρούνται δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον κανονισμό για τις Ενισχύσεις De minimis, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, θα πρέπει να έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ έτσι όπως αυτοί θα καθοριστούν στον Οδηγό του Προγράμματος και να διαθέτουν νομική μορφή (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων).

Επιλέξιμες ενέργειες:

-      Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση για προϊόντα και υπηρεσίες

-      Προβολή /  Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

-      Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίηση αυτής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών

-      Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας

-      Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων

-      Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών

-      Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά Περιφέρεια. Οι προτάσεις εξετάζονται ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Λόγω της αξιολόγησης με σειρά προτεραιότητας, των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν, είναι απαραίτητος ο τάχιστος προγραμματισμός των ενεργειών ώστε να υποβληθεί πρόταση σε άμεσο χρόνο. 

Η Εταιρία μας την τελευταία δεκαετία, έχει υλοποιήσει άνω των διακοσίων έργων, με παρόμοια δεδομένα υλοποίησης και τα στελέχη της είναι στη διάθεσή σας για τον έγκαιρο προγραμματισμό της επένδυσής σας, την προαξιολόγηση του σχεδίου σας και τη δημιουργία κατάλληλα δομημένου φακέλου προς αξιολόγηση από τις Ενδιάμεσες Αρχές Υλοποίησης του Προγράμματος. 


5. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΤ)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει προδημοσιεύσει τέσσερις (4) νέες δράσεις, για τις οποίες αναμένεται άμεσα να ακολουθήσει η Προκήρυξη μέσω συγκεκριμένων οδηγών εφαρμογής. Πιο συγκεκρικέμενα οι δράσεις αυτές, είναι οι ακόλουθες:


- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η Δράση θα αφορά την αξιοποίηση ενός τεκμηριωμένου και ώριμου βιομηχανικού αποτελέσματος μέσω της μετατροπής του σε επιχειρηματική - εμπορική δραστηριότητα. Μέσω της Δράσης θα ενισχυθούν επιχειρήσεις μεμονωμένες ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα, με στόχο την τελειοποίηση ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας παραγωγής. Δικαιούχοι θα είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα ή Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικά Κεντρα που θα παρουσιάσουν άμεση δυνατότητα ανάπτυξης και εξωστρεφών ενεργειών. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα πρέπει να ανήκουν οι επιχειρήσεις, είναι: του αγροδιατροφικού τομέα, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, της υγείας, της εξοικονόμησης ενέργειας, του κλάδου των ΤΠΕ, των υλικών και κατασκευών και των δημιουργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών πολιτισμού.
Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου, δύναται να είναι μέχρι 1 εκατ.€ και η διάρκεια υλοποίησης 18-24 μήνες. Θα επιδοτηθούν δαπάνες για: απασχολούμενο προσωπικό, μελέτες σκοπιμότητας, απόκτησης πανεντών και δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, κτιριακές δαπάνες, συμμετοχής σε εκθέσεις κ.ά.
Η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου, θα κυμαίνεται από 25-70% αναλόγως του είδους της επιχείρησης (μικρή, μεσαία, μεγάλη) και των κατηγοριών δαπανών που θα επιλέξει η επιχείριση.

- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η Δράση θα αφορά νέους επιστήμονες, υψηλού υποβάθρου ώστε μέσω επιλεγμένων κατηγοριών δαπανών, να μετασχηματίσουν μια καινοτομική ιδέα που έχουν σε επιχειρηματικό σχέδιο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα πρέπει να ανήκει η καινοτομική ιδέα των νέων επιστημόνων, είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, η εφοδιαστική αλυσίδα, η περιβαλλοντική βιομηχανία, η υγεία, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο κλάδος των ΤΠΕ, των υλικών και κατασκευών και των δημιουργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών πολιτισμού.
Ο προϋπολογισμός κάθε σχεδίου, μπορεί να είναι μέχρι 50.000€ και η υλοποίηση μπορεί να είναι μέχρι 15 μήνες. Θα ενισχυθούν δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες άμεσα συνδεμένες με την καινοτομία, υποστηρικτικές υπηρεσίες (λειτουργικά έξοδα), δαπάνες για κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.ά.
Προ της έναρξης των υποβολών, θα πραγματοποιηθεί προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου, που θα υλοποιήσει με τη συνεργασία της ΕΥΔ ΕΤΑΚ την υλοποίηση της δράσης.

- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Μέσω της Δράσης θα ενισχυθούν επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ τωνν ΜΜΕ του Κλάδου και να εισαχθούν καινοτομίες σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά και διακίνηση). Οι δαπάνες που θα ενισχυθούν, αφορούν: συμμετοχή σε εκθέσεις, ειαγωγή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστηρικτικές υπηρεσίες , εκπαιδευτική κατάρτιση των στελεχών κ.ά.
Η διάρκεια των έργων θα είναι 24-36 μήνες. Ο Προϋπολογισμός των σχεδίων θα είναι μέχρι 300.000€

- ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΠΑΒΕΤ
Στη νέα Δράση ΠΑΒΕΤ θα ενισχυθούν, όπως και στους προηγούμενους κύκλους, επενδυτικά σχέδια για βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη, από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα. Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης, θα κυμανθεί αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής του σχήματος και του είδους των επιμέρους δαπανών που θα αφορά η αίτηση και η ενίσχυση θα είναι από 50% έως 80% για έργα βιομηχανικής έρευνας και από 25% έως 60% για έργα πειραματικής ανάπτυξης, ενώ οι προϋπολογισμοί των προτάσεων θα έχουν άνω όριο τις 400.000€ για μια ή δυο επιχειρήσεις και τις 800.000€ για τρείς και άνω επιχειρήσεις

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρίας μας, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουν, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση, για το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε την τελευταία 15 ετία στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την ένταξη μιας επένδυσης σε επιδοτούμενα προγράμματα, αφορούν τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, την αποτύπωση αυτού στο ΟΠΣ των Κρατικών Ενισχύσεων και τη δημιουργία του φακέλου για την κατάθεσή του στην αρμόδια αρχή διαχείρισης (α΄φάση), ενώ από την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και μετά (β' φάση) οι υπηρεσίες μας αφορούν τη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου και σχετίζονται με την υλοποίηση όλων των επιμέρους ενεργειών για την ορθή πραγματοποίηση της επένδυσης, με βάση όσα αναφέρονται στους αντίστοιχους Οδηγούς Υλοποίησης των επιμέρους Προγραμμάτων.

4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ)

Με τον Επενδυτικού Νόμο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να υλοποιήσουν  επενδύσεις σε επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού.  

Στη νέα έκδοση του επενδυτικού νόμου, θα δοθεί προτεραιότητα σε θεματικούς κλάδους, που θα εξειδικεύονται στις επιμέρους αποφάσεις των κατηγοριών των σχεδίων, ενώ θα τεθεί σε εφαρμογή και ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων που είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο 2014.  Οι επιλέξιμες δαπάνες που εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο, αφορούν δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων. 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων, θα καθορίζονται από τη Γεωγραφική Περιφέρεια και το είδος της επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε.) με βάση το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και η τάξη διακύμανσης θα είναι από από 20 - 50%.   

Η Εταιρϊα μας από το έτος 2005 και έπειτα, έχει υποβάλλει στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου με τις προγενέστερες μορφές του, πλειάδα ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων με προϋπολογισμό άνω των 15 εκατ.€, τα οποία και έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία. Για οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε άμεσα για τη δυνατότητα χρηματοδότησής σας.